วัตถุประสงค์

- ร่วม มือกับบุคคล  นิติบุคคล  องค์กร และสถาบันที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายหนังสือให้มี คุณภาพหนังสือให้มีคุณภาพสูงและกว้างขวางยิ่งขึ้น

- ให้ ผู้จัดพิมพ์  ผู้จัดจำหน่าย  และผู้จำหน่ายหนังสือ  ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิด  ประสบการณ์  ศึกษาหาความรู้และช่วยกันขจัดปัญหาข้อขัดข้อง อันจะเป็นประโยชน์ในการส่ง เสริมการจัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือที่ดีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  เป็นไปในทางส่งเสริมพัฒนาการของผู้อ่านและสังคม

- เป็นศูนย์กลางประสานงานและติดต่อกับสมาคม  องค์กร  หรือสถาบันที่เกี่ยวกับการพิมพ์และจำหน่ายหนงสือทั้งในและนอกประเทศ

- ส่ง เสริมความสามัคคีอันดีให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์โดยชอบธรรมในระหว่างสมาชิกสมาคมผู้จัด พิมพ์ ผู้จัดจำหน่าย และผู้จำหน่ายหนังสือในประเทศไทย

- เป็นศูนย์ดำเนินกิจกรรมอันมีคุณประโยชน์ทางวิชาชีพแก่สมาชิกในทางวิชาการและอื่นๆ

- เป็นศูนย์ให้คำแนะนำปรึกษาทางธุรกิจด้านการซื้อขายลิขสิทธิ์และจำหน่ายหนังสือกับต่างประเทศให้แก่สมาชิก

- เป็น ตัวแทนในการเสนอความคิดเห็น  หรือยื่นเรื่องราวต่อทางราชการ  หรือองค์กรอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือโดยรวม  ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

- ให้บริการแก่สังคมด้านสารประโยชน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาในการด้านต่างๆ ทุกระดับอายุ

- รณรงค์ให้สังคมไทย  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการอ่าน

 

วิสัยทัศน์

- มุ่งสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

 

ภารกิจ

- มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมรักการอ่านในสังคมไทย

 

กลยุทธ์

- มุ่ง พัฒนาธุรกิจหนังสือ  ด้วยการจัดทำฐานข้อมูลธุรกิจ  พัฒนาระบบงานต่างๆ จัดทำแนวทางหรือข้อตกลงทางการค้าของผู้ประกอบการที่อยู่ในสายธุรกิจเดียว กัน  ส่งเสริมจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ตลอดจนดำเนินการศึกษาวิจัย  เพื่อปรับปรุงการจัดการและพัฒนากระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ  และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้อ่านและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ธุรกิจนี้มีความหลากหลายและมีความแข็งแกร่ง

- พัฒนาบุคลากร ในธุรกิจหนังสือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนาหนังสือ  และช่องทางการจำหน่าย  ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่มีผู้อ่านเป็นศูนย์กลาง

- รณรงค์ ให้เกิดวัฒนธรรมรักการอ่าน  ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  วิทยุ  กระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศน์  โดยมุ่งเน้นสื่อไปยังกลุ่มเด็กและวัยรุ่น

- ผลักดันให้มีห้องสมุดและห้องอ่านหนังสือที่เปิดให้บริการประชาชนได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา

- จัดงานแสดงหนังสือระดับชาติเพื่อเปิดโอกาสให้สำนักพิมพ์นำหนังสือออกเผยแพร่และประชาชนได้มีโอกาสเลือกหา

- ขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือกับสมาคมและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหนังสือเพื่อให้เกิดแรงผลักอย่างพร้อมเพรียง

- ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและผลักดันให้ภาครัฐสนับสนุนธุรกิจหนังสือ

 

กิจกรรมภายในประเทศของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

- จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและสัปดาห์หนังสือนานาชาติ

- จัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ

- จัดงานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน

- จัดการอบรมและสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่างๆ ร่วมกับพันธมิตร

- จัด ตั้งมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก โดยให้เงินสนับสนุนแรกเริ่มในการก่อตั้ง 200,000 บาท เพื่อกระตุ้นและรณรงค์ให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนสังคมโดยรวมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน อีกทั้งส่งเสริมให้มีการผลิตหนังสือเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนานักเขียน นักวาดภาพประกอบของไทย

 

กิจกรรมต่างประเทศขอสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยสมาคมฯ ได้สมัครเป็นสมาชิก

ในองค์กรระหว่างประเทศ ดังนี้

- IPA (International Publishers Association)

- APPA (Asian Pacific Publishers Association)

- ABPA (Asean Book Publishers Association)

 

นอกจากนี้สมาคมฯ ยังได้เข้าร่วมงานแสดงหนังสือในต่างประเทศ เช่น

- Taipei International Book Exhibition ที่ประเทศไต้หวัน

- Bologna Children’s Book Fair ที่ประเทศอิตาลี

- London Book Fair ที่ประเทศอังกฤษ

- Book Expo America ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

- Seoul International Book Fair ที่ประเทศเกาหลีใต้

- Hong Kong Book Fair ที่ฮ่องกง

- Manila International Book Fair ที่ประเทศฟิลิปปินส์

- World Book Fair ที่ประเทศสิงคโปร์

- Brunei Book Fair ที่ประเทศบรูไน

 

 DOWNLOAD:   ระเบียบข้อบังคับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ปี 2555 

                      รายชื่อสมาชิกสมาคมฯ ปี 2558

 

 

< Aug 2017 >
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516
17
1819
20212223242526
2728293031