รายละเอียดของการสมัครเป็นสมาชิก ของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

รายชื่อสมาชิก สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ

[ เอกสารใบต่ออายุสมาคม ฯ  PDF File (ทั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ)
[ เอกสารใบต่ออายุสมาคม ฯ MS Word (ทั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ)


[
 เอกสารใบสมัครสมาชิกสมาคม ฯ  PDF File ]
[
 เอกสารใบสมัครสมาชิกสมาคม ฯ  MS Word ]

รายละเอียดของการสมัครเป็นสมาชิก ของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ

1. 
สมาชิกสามัญ

- เป็นสำนักพิมพ์ที่ดำเนินธุรกิจอย่างจริงจังในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มเป็นหลักและต่อเนื่อง
- เป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือให้แก่สำนักพิมพ์ต่างๆ (Wholesaler / Distributor)
- ร้านหนังสือ / ผู้จำหน่ายหนังสือ ซึ่งมีรายได้จากการขายหนังสือ และมีพื้นที่วางจำหน่ายหนังสืออย่างน้อย 10% ของพื้นที่ขาย และมีสำนักพิมพ์เป็น Supplier ส่งหนังสือมากกว่า 1 ราย
- เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนพาณิชย์กับกระทรวงพาณิชย์และเปิดดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 365 วัน
- เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านหนังสือด้วยความสุจริต อย่างมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยเนื้อหาหรือภาพของหนังสือไม่ส่อเจตนา หรือเป็นการชักชวน หรือเป็นการส่งเสริม หรือเป็นการจูงใจ หรือแสดงออกในลักษณะลามกอนาจาร และ/หรือกระทำการรุนแรง อันขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม
- ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้า เป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

2. 
สมาชิกสมทบ  

- องค์กรที่ทำธุรกิจหลักในการจัดพิมพ์วารสารและนิตยสารรายประจำ
- องค์กรอื่นที่มีการจัดพิมพ์หนังสือ แต่มิได้ทำธุรกิจหนังสือเป็นหลัก
- องค์กรที่ทำธุรกิจสื่อที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนพาณิชย์กับกระทรวงพาณิชย์และเปิดดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 365 วัน
- ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้า เป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น


เอกสารประกอบการสมัคร

1.       ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดโดยสมบูรณ์

2.       สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์

3.       สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

4.       สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

5.       สำเนาใบ ภ.ง.ด 50

6.       ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นสำนักพิมพ์หรือผู้จัดจำหน่ายให้นำตัวอย่างหนังสือ อย่างน้อย 2 เล่ม พร้อมรายการหนังสือที่จัดพิมพ์ทั้งหมดมาประกอบการพิจารณา

7.       ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นร้านหนังสือ ให้นำรูปถ่ายของร้านมาประกอบการพิจารณา

-------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนการสมัคร

1.       ตรวจสอบหลักฐาน
เอกสาร หลักฐานที่ผู้สมัครส่งมาต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ให้และถูกต้องครบ ถ้วน  ในเบื้องต้นหากไม่ถูกต้อง  เจ้าหน้าที่สมาคมฯ จะไม่นำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสมาชิกใหม่

2.       นำรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบหลักฐานประกาศทางเว็บไซด์ของสมาคมฯ ภายในเวลา 15 วัน 
เพื่อ ให้สมาชิกสมาคมฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  หากไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อโต้แย้งใดๆ ในเวลาที่กำหนด  เจ้าหน้าที่สมาคมฯ จะนำรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบหลักฐานเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาสมาชิก ใหม่ 
กรณีมีสมาชิกร้องเรียนหรือโต้แย้ง  เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือจรรยาบรรณในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของผู้สมัคร  ให้ผู้ร้องเรียนทำเรื่องถึงสมาคมฯ เป็นลายลักษณ์อักษร  โดยระบุชื่อ-นามสกุลจริงของเจ้าของสำนักพิมพ์ หรือบริษัทของผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน

3.       คณะอนุกรรมการพิจารณาการสมัครสมาชิกใหม่ 
คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติโดยมีบันทึกรับรองการผ่านการพิจารณาเป็นเอกฉันท์

4.       รับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ
คณะกรรมการสมาคมให้การรับรองผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาในข้อ 3 โดยมติของคณะกรรมการสมาคมฯ ที่รับรองต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3

5.       ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณาในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง  
ให้ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ แจ้งแก่ผู้สมัครเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยระบุเหตุผลในกรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณาว่า ไม่ผ่านมติรับรองของที่ประชุมนั้นๆและถือเป็นการยุติ

6.       ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการสมาคมฯ 
สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอสมัครใหม่ได้  หลังจากวันที่ยื่นครั้งแรกไม่น้อยกว่า  6  เดือน

7.       ตามข้อ 8.1.3 หมวด หน้า 5 อธิบายความคำว่า “จรรยาบรรณในวิชาชีพ” 
หมาย ถึง ผู้สมัครสมาชิกหรือสมาชิก จะต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่มีการจัดพิมพ์หนังสือหรือสื่อล่อแหลมต่อคุณธรรม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ไม่มีคดีความ หรือข้อพิพาท ที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ

-------------------------------------------------------------------------------------
สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

    1. ได้รับสิทธิในการร่วมกิจกรรมออกร้านจำหน่ายในงานแสดงหนังสือดังนี้

- งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ
- งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ
- งานเทศกาลหนังสือเด็ก
- งานอื่นๆ ในนามสมาคมฯ

    2.ได้รับสิทธิในการร่วมกิจกรรมต่างๆกับสมาคมฯ ในราคาพิเศษสุดสำหรับสมาชิกเท่านั้น

- การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับวงการหนังสือและธุรกิจสิ่งพิมพ์
- โครงการอบรมต่างๆ
- การไปทัศนศึกษา BOOK FAIR ที่ต่างประเทศ

    3. ได้รับสิทธิในการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสมาคมฯดังนี้

- วารสารหนังสือ ออกทุก 2 เดือน
- www.pubat.or.th

    4. ได้รับสิทธิในการซื้อสินค้าต่างๆจากสมาคมในราคาพิเศษ

    5. อื่นๆ อีกมากมาย 
-------------------------------------------------------------------------------------
คุณสมบัติในการขอเข้าร่วม Book Fair

1.       เป็น สมาชิกสามัญที่เป็นสำนักพิมพ์ ผู้จำหน่าย (Wholesaler / Distributor) และร้านจำหน่ายหนังสือเก่า (ร้านหนังสือทั่วไปไม่สามารถเข้าร่วมงานได้เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการจัด งานต้องการให้ผู้ผลิตพบกับผู้บริโภคโดยตรง)

2.       เป็นสมาชิกสมทบที่จัดทำหนังสือและสื่อการศึกษา (ที่มีหนังสือประกอบด้วย ยกเว้นสื่ออิเล็คทรอนิค)

3.       คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรบูธให้กับสมาชิกสามัญก่อน

Update : 13/1/57
PUBAT

 

< Aug 2017 >
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
131415
16
171819
20212223242526
2728293031