ตารางกิจกรรมห้องอบรมสัมมนางานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45ฯ
2017-03-10 03:30:09

 

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560

ห้อง        Meeting Room 1    เวลา        8:00 - 17:00

หัวข้อ     นิทรรศการหอสมุดเมืองและห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร         

จัดโดย    กรุงเทพมหานคร   การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 2    เวลา        13:00 - 16:00

หัวข้อ     งานเสวนาและเปิดตัวหนังสือ ภายใต้โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

วิทยากร  รศ.จุมพล รอดคำดี / ศ.กิตติคุณสุกัญญา สุดบรรทัด / ดร.กันยิกา ซอว์ / ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ / คุณพร แสนชัยชนะ / คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล / ผศ.ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร/ คุณประเชิญ คนเทศ / คุณไพบูลย์ พวงสำลี / คุณณัฐวุธ อนุชิตอารมณ์ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร / อ.จำรัส จันทนาวิวัฒน์ / คุณณาตยา แวววีรคุปต์

จัดโดย    มูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 3 – 4              เวลา        16:00 - 18:00

หัวข้อ     หนังสือที่รฦกงานศพ: มรดกวัฒนธรรมประจำชาติ

วิทยากร  ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ให้ความรู้เรื่่อง พระราชพิธีและพิธีในงานพระบรมศพ และพระศพ / ผศ. ดร. พีรศรี โพวาทอง ให้ความรู้เรื่อง สถาปัตยกรรมในงานพระเมรุ และคุณธีระ แก้วประจันทร์ ให้ความรู้เรื่อง การจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกงานศพ ของกรมศิลปากร ดำเนินรายการโดย คุณรัชนี ทรัพย์วิจิตร

จัดโดย    สำนักหอสมุดแห่งชาติ                          การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560

ห้อง        Meeting Room 1    เวลา        8:00 - 17:00

หัวข้อ     นิทรรศการหอสมุดเมืองและห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร         

จัดโดย    กรุงเทพมหานคร   การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 2    เวลา        8:00 - 12:00

หัวข้อ     การสอนวิชาศิลปะโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางระดับประถมศึกษา

วิทยากร  อ.อังศุมาลี จำเริญสาร และอ.กัญภิกา วังเปรม                    

จัดโดย    บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)    การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 2    เวลา        13:00 - 17:00

หัวข้อ     การสร้างคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

วิทยากร  อ.อังศุมาลี จำเริญสาร และอ.อรสินี อสิพงษ์

จัดโดย    บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)    การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 3    เวลา        8:00 - 17:00

หัวข้อ     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ทักษะ 7C ของครู 4.0 สร้างเด็กศตวรรษ ที่ 21"

วิทยากร  รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, รศ.พเยาว์ ยินดีสุข                   

จัดโดย    ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเข้าอบรม         800 บาท / ท่าน

 

ห้อง        Meeting Room 4    เวลา        13:00 - 17:00

หัวข้อ     "กระดาษตาย ! ออนไลน์มา ?" ภาค

จัดโดย    กรมทรัพย์สินทางปัญญา      การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560

ห้อง        Meeting Room 1    เวลา        8:00 - 17:00

หัวข้อ     นิทรรศการหอสมุดเมืองและห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร         

จัดโดย    กรุงเทพมหานคร   การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 2    เวลา        8:00 - 17:00

หัวข้อ     ห้องเรียนฟินแลนด์จำลอง    วิทยากร  Tiina Malste, Lead Expert จาก Educluster, Finland

จัดโดย    สถานทูตฟินแลนด์, กรุงเทพฯ และ Educluster, Finland ร่วมมือกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย (สำรองที่นั่งล่วงหน้า)

 

ห้อง        Meeting Room 3    เวลา        8:00 - 12:00

หัวข้อ     Design Your Future               วิทยากร  วิทยากรของ Maceducation

จัดโดย    บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด                การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 3    เวลา        13:00 - 17:00

หัวข้อ     Editor's talk on stage ครั้งที่ 2 สุดยอดงาน talk ที่รวมสุดยอดบรรณาธิการนิยายครั้งแรกและมากที่สุดของไทย

วิทยากร  คุณนรีภพ สวัสดิรักษ์ / คุณกิ่งฉัตร /  คุณประดับเกียรติ การบูร สุขวิไลธารา /  คุณสิทธิเดช แสนสมบูรณ์สุข / คุณดวงกมล บุญรอด / คุณปรมัตถกร ปรเมธีกุล /  คุณอรรถ บุนนาค /  คุณศิริเพ็ญ อารีนุกูล / คุณอตินุช อสีปัญญา

จัดโดย    ชมรมบรรณาธิการไทย        การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 4    เวลา        8:00 - 17:00

หัวข้อ     ประชุมปฏิบัติการ "ค่ายพัฒนาผู้เรียน สู่นักเขียนมืออาชีพ : Young Writer 2017"

จัดโดย    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Board Room 4       เวลา        8:00 - 12:00

หัวข้อ     อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดและประเมินผลเด็กปฐมวัยอย่างไร ในการศึกษาไทยยุค Thailand 4.0"

วิทยากร  รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ (คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

จัดโดย    บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี (เอ็ด-เทค) จำกัด          การเข้าอบรม         820 บาท / ท่าน

 

ห้อง        Board Room 4        เวลา        13:00 - 17:00

หัวข้อ     อบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้าง EF ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จในเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว"

วิทยากร  อ.ปิยนุช พูลทรัพย์ / อ.วรินทร์ธรา ธรไวทย์โกเศส (ค.บ. ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย    บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี (เอ็ด-เทค) จำกัด          การเข้าอบรม         820 บาท / ท่าน

 

ห้อง        Board Room 3        เวลา        13:00 - 17:00

หัวข้อ     Museum of Innocence          

วิทยากร  นพมาส แววหงส์, วรงค์ หลูไพบูลย์   

จัดโดย    บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)              การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560

ห้อง        Meeting Room 1    เวลา        8:00 - 17:00

หัวข้อ     นิทรรศการหอสมุดเมืองและห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร

จัดโดย    กรุงเทพมหานคร   การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 2    เวลา        8:00 - 17:00

หัวข้อ     ประชุมปฏิบัติการ "ค่ายพัฒนาผู้เรียน สู่นักเขียนมืออาชีพ : Young Writer 2017"

จัดโดย    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 3 – 4              เวลา        8:00 - 16:30

หัวข้อ     พิธีมอบรางวัลโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 16

เปิดโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 17 ปีการศึกษา 2560 “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่การเป็นActive Citizen” อบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สร้างพลัง read & share”

จัดโดย    บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด       การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Auditorium            เวลา        8:00 - 16:30

หัวข้อ     งานวันนักแปลและล่าม ครั้งที่ ๑๑

จัดโดย    สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย           การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560

ห้อง        Meeting Room 1    เวลา        8:00 - 17:00

หัวข้อ     นิทรรศการหอสมุดเมืองและห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร         

จัดโดย    กรุงเทพมหานคร   การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 2    เวลา        8:30 - 12:00

หัวข้อ     SE-ED ติวแม่นพิชิต Admission มั่นใจทุกสนามสอบ (คณิตศาสตร์ )

วิทยากร  อ.นัฐ อุดมพาณิชย์

จัดโดย    บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)    การเข้าอบรม         390 บาท / ท่าน ได้อบรมเช้า-บ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 2    เวลา        13:00 - 17:00

หัวข้อ     SE-ED ติวแม่นพิชิต Admission มั่นใจทุกสนามสอบ (ภาษาอังกฤษ )            

วิทยากร  ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ พุกเจริญ      

จัดโดย    บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)    การเข้าอบรม         390 บาท / ท่าน ได้อบรมเช้า-บ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 3    เวลา        8:30 - 12:00

หัวข้อ     อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี      

จัดโดย    สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยร่วมมือกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก          การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 3    เวลา        13:00 - 17:00

หัวข้อ     การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (ACTIVE LEARNING) ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)

วิทยากร  อ.พัชราภร พูลบุญ ประธานสาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จัดโดย    บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด    การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 4    เวลา        8:00 - 17:00

หัวข้อ     ประชุมปฏิบัติการ "ค่ายพัฒนาผู้เรียน สู่นักเขียนมืออาชีพ : Young Writer 2017"

จัดโดย    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                    การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560

ห้อง        Meeting Room 1    เวลา        8:00 - 17:00

หัวข้อ     นิทรรศการหอสมุดเมืองและห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร          จัดโดย    กรุงเทพมหานคร   การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 2    เวลา        8:00 - 17:00

หัวข้อ     การเพิ่มขีดความสามารถการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมด้วย graded readers และ flash card

วิทยากร  อ.อาภารัตน์ น้อยแสง และ อ.กัญภิกา วังเปรม                   จัดโดย    บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)    การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 3    เวลา        13:00 - 17:00

หัวข้อ     หัวข้อโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “Executive Function (EF) การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการฝึกทักษะสมองสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0”

วิทยากร  ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก อ.ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย    บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด    การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 4    เวลา        13:00 - 17:00

หัวข้อ     15 ปี วรรณกรรมพานแว่นฟ้า

วิทยากร  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโดย    สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560

ห้อง        Meeting Room 1    เวลา        8:00 - 17:00

หัวข้อ     นิทรรศการหอสมุดเมืองและห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร          จัดโดย    กรุงเทพมหานคร   การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 2    เวลา        8:00 - 17:00

หัวข้อ     Online Teaching โดยใช้ Google Application เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

วิทยากร  อ.ศุภชัย ศศิกนก    จัดโดย    บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)    การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 4 เวลา 8:00 - 17:00

หัวข้อ     แม่บ้าน Bakery Station         จัดโดย    บริษัท สำนักพิมพ์แม่บ้าน จำกัด          การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 3    เวลา        13:00 - 18:00

หัวข้อ     งานเสวนา  "เหมยโจว  :  หนึ่งร้อยปีแห่งความเปลี่ยนแปลง"  / สนพ.โพสต์บุ๊กส์

วิทยากร  รศ. ดร. สายฤดี  วรกิจโภคาทร / คุณวีรพล  โชติวิจิตร และคุณกรรณิการ์  กิจติเวชกุล ดำเนินรายการโดยคุณปนัดดา เลิศล้ำอำไพ

จัดโดย    สนพ.โพสต์บุ๊กส์ / บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)             การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560

ห้อง        Meeting Room 1    เวลา        8:00 - 17:00

หัวข้อ     นิทรรศการหอสมุดเมืองและห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร          จัดโดย    กรุงเทพมหานคร   การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 2    เวลา        8:00 - 12:00            หัวข้อ     กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการลงทุนหุ้น

วิทยากร  พ.ญ.อรพรรณ  คงพันธุ์วิจิตร และคุณสุภศักดิ์  จุลละศร   จัดโดย    บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)    การเข้าอบรม         490 บาท / ท่าน

 

ห้อง        Meeting Room 2    เวลา        13:00 - 18:00         

หัวข้อ     งานเสวนา  "Leading the Way - ผู้นำทาง: การเป็นผู้นำที่สุดยอดในศตวรรษที่ 21" / สนพ.โพสต์บุ๊กส์

วิทยากร  Michael Maynard ดำเนินรายการโดยคุณศิริพร วุฒิกุล ผู้แปลหนังสือผู้นำทาง

จัดโดย    สนพ.โพสต์บุ๊กส์ / บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)             การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 3    เวลา        13:00 - 17:00          หัวข้อ     โครงการเสวนาเปิดตัวหนังสือใหม่ เรื่อง "ยุวกษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของชาวไทย"

วิทยากร  ผศ.นววรรณ วุฒฑะกุล         จัดโดย    สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 4    เวลา        9:30 - 16:30

หัวข้อ     “คุณย่าติดไลน์  คุณยายติดเฟซ”:“วรรณกรรมโลกใสวัยสวยเพื่อคนสูงวัย

วิทยากร  คุณชมัยภร แสงกระจ่าง / คุณสุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ / คุณนรีภพ สวัสดิรักษ์ / คุณเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์(บทกวี)  และคุณประชาคม ลุนาชัย(สารคดี)  ดำเนินรายการโดย คุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย และคุณธารา ศรีอนุรักษ์

จัดโดย    กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  และสำนักพิมพ์คมบาง การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560

ห้อง        Meeting Room 1    เวลา        8:00 - 17:00

หัวข้อ     นิทรรศการหอสมุดเมืองและห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร          จัดโดย    กรุงเทพมหานคร   การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 2    เวลา        8:00 - 17:00            หัวข้อ     "พัฒนาทักษะการคิดด้วย Brain-Based Learning"

วิทยากร  อ.พรพิไล เลิศวิชา จัดโดย    บริษัท ธารปัญญา จำกัด        การเข้าอบรม         ติดต่อ 081-531-0866

 

ห้อง        Meeting Room 3    เวลา        8:00 - 12:00            หัวข้อ     สระแสนสนุก

วิทยากร  อ.ปรีดา ปัญญาจันทร์            จัดโดย    บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด             การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

  

ห้อง        Meeting Room 4    เวลา        13:00 - 17:00          หัวข้อ     การอ่าน - เขียน วรรณกรรมในศตวรรษที่ 21

วิทยากร  คุณกนกวลี พจนปกรณ์        จัดโดย    สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย        การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560

ห้อง        Meeting Room 1    เวลา        8:00 - 17:00

หัวข้อ     นิทรรศการหอสมุดเมืองและห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร          จัดโดย    กรุงเทพมหานคร   การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 2    เวลา        13:00 - 17:00         

หัวข้อ     Memory Are Incredible "จำ" แบบใหม่ เทคนิคการจำชื่อและใบหน้า และนำเสนออย่างไรให้คนจำได้

วิทยากร  อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล (อาจารย์ภาควิศวะคอมพิเตอร์ จุฬา) และ อ.ลัดดาวัลย์ ชูช่วย (แชมป์ความจำระดับประเทศ 2 สมัย)

จัดโดย    สำนักพิมพ์ขวัญข้าว '94         การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย (รับแค่ 120 ท่าน) และต้องลงทะเบียนก่อน

 

 

ห้อง        Meeting Room 3    เวลา        8:00 - 12:00            หัวข้อ     สนุกอ่าน สนุกเขียน สนุกเรียน ภาษาไทย

วิทยากร  ดร.ศรินธร  วิทยะสิรินันท์และคณะ    จัดโดย    บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด             การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 3    เวลา        13:00 - 17:00         

หัวข้อ     ป๋องแป๋ง GO! เล่นไปให้ฉลาด             จัดโดย    บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด               การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 4    เวลา        13:00 - 17:00          หัวข้อ     กิจกรรมธรรมดีที่พ่อทำ ตอนพับดอกไม้จันทน์

จัดโดย    บริษัท ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด                   การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Board Room 3        เวลา        13:00 - 17:00          หัวข้อ     Kid & Craft สร้างสรรค์งานถักเสริมทักษะให้เด็กๆ

วิทยากร  ทีมงาน Bear Magic Knit      จัดโดย    บริษัท แบร์ พับลิชชิ่ง จำกัด การเข้าอบรม         499 บาท / ท่าน

 

ห้อง        Lotus      เวลา        8:00 - 17:00            หัวข้อ     รู้เรื่องเงินอย่างสนุกด้วย CASHFLOW Game

วิทยากร  คุณจักรพงษ์ เมษพันธ์           จัดโดย    บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)    การเข้าอบรม         590 บาท / ท่าน อบรมเต็มวัน

 

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560

ห้อง        Meeting Room 1    เวลา        8:00 - 17:00

หัวข้อ     นิทรรศการหอสมุดเมืองและห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร          จัดโดย    กรุงเทพมหานคร   การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 2    เวลา        13:00 - 17:00          หัวข้อ     ธรรมะจากจิตจักรวาล

วิทยากร  อ.ปริญญา ตันสกุล                จัดโดย    ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์จิตจักรวาล           การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ห้อง        Meeting Room 3    เวลา        8:00 - 12:00            หัวข้อ     Vocational Education 4.0

วิทยากร  วิทยากรของ Maceducation จัดโดย    บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด                การเข้าอบรม         100 บาท / ท่าน

 

ห้อง        Meeting Room 3    เวลา        13:00 - 17:00          หัวข้อ     เทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 6 กิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย

วิทยากร  วิทยากรของ Maceducation จัดโดย    บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด                การเข้าอบรม         100 บาท / ท่าน

 

ห้อง        Meeting Room 4    เวลา        13:00 - 17:00          หัวข้อ     กิจกรรมธรรมดีที่พ่อทำ ตอนพับดอกไม้จันทน์

จัดโดย    บริษัท ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด                   การเข้าอบรม         ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

< Aug 2017 >
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516
17
1819
20212223242526
2728293031