โครงการหนังสือติดดาว

ในปัจจุบันมีการจัดพิมพ์หนังสือจำนวนมากมาย ซึ่งมีหนังสือหลากหลายเนื้อหา หลากหลายรูปแบบ และหลากหลายแนวความคิด เพื่อพัฒนาให้การคิด การอ่าน การเขียน การเรียนรู้ และเพลิดเพลินในเชิงสร้างสรรค์มากที่สุด หนังสือบางเล่มมีคุณภาพแต่ไม่เคยได้รางวัลและไม่มีใครรู้จักนักเขียน ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายที่หนังสือเหล่านั้นจะไม่ได้รับการพูดถึงหรือมีผู้อ่านน้อยเกินไป และส่งผลให้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

โครงการหนังสือติดดาว

ดังนั้น สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบต่อสังคมและปรารถนาที่จะส่งเสริมการอ่านหนังสือดีให้ได้มากที่สุด จึงได้จัดให้มี “โครงการหนังสือติดดาว” ขึ้นเพื่อแนะนำหนังสือดีแก่ผู้อ่าน และเป็นการกระตุ้นผู้ผลิตในการสร้างสรรค์สร้างสรรค์หนังสือคุณภาพให้มากขึ้นด้วย

ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานโครงการ และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถึง 32 ท่านในการคัดสรรหนังสือทั้ง 5 หมวด คือ

หนังสือติดดาว
 1. หมวดหนังสือเด็กและเยาวชน อายุ 0 – 15 ปี

  1.1 ครูชีวัน วิสาสะ
  1.2 อ. ยศยา อัยศิริ
  1.3 ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล
  1.4 อ. กรองทอง บุญประคอง
  1.5 อ. เกษร บัวทอง
  1.6 อ. พวงรัตน์ อินทรฤทธิ์
  1.7 คุณทศสิริ พูลนวล
  1.8 คุณระพีพรรณ พัฒนาเวช
  1.9 อ. ชนิศา ชงัดเวช

รายชื่อหนังสือติดดาวในหมวดนี้

2. หมวดวรรณกรรมไทย

  2.1 คุณอนุรุจน์ วรรณพิณ
  2.2 คุณอรรถ บุนนาค
  2.3 อ.พรธาดา สุวัธนวนิช
  2.4 คุณนรีภพ สวัสดิรักษ์
  2.5 คุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย

หนังสือติดดาว
หนังสือติดดาว

3. หมวดสารคดีไทย

  3.1 คุณธีรภาพ โลหิตกุล
  3.2 ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์
  3.3 อ. อรสม สุทธิสาคร
  3.4 อ. กษิดิศ อนันทนาธร
  3.5 คุณภานี ลอยเกตุ
  3.6 คุณวินิจ รังผึ้ง
  3.7 คุณจีระวุฒิ เขียวมณี
  3.8 คุณวนิษา เรซ

4. หมวดเรื่องแปล

  4.1 อ.สกุล บุณยทัต
  4.2 คุณกล้า สมุทวณิช
  4.3 คุณสิโรตม์ จิระประยูร
  4.4 คุณลัลตรา วรสุมาวงษ์
  4.5 ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล
  4.6 คุณรวิศ หาญอุสาหะ
  4.7 ดร.ณัชร สยามวาลา

5. หมวดนิยายภาพ

  5.1 คุณธัญลักษณ์ เตชศรีสุธี
  5.2 คุณโอม รัชเวทย์
  5.3 คุณศักดา แซ่เอียว
  5.4 อ.สุทธิชาติ ศราภัยวานิช

มีหนังสือส่งเข้าร่วมโครงการมากถึง 2,110 ปก จาก 77 สำนักพิมพ์ และมีหนังสือที่ผ่านการคัดสรรทั้งสิ้น 544 ปก โดยคำนึงถึงเกณฑ์ดังนี้ มีความคิดสร้างสรรค์ กลวิธีนำเสนอน่าสนใจ ร่วมสมัยเข้ากับยุค มีอรรถรส ชวนอ่าน มีคุณค่า มีเนื้อหาส่งเสริมการรักการอ่าน พัฒนาตนเอง ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งต่อสังคมและวิชาการและ สร้างพื้นฐานในการเรียนรู้

รายชื่อหนังสือติดดาว

ประกาศรายชื่อหนังสือที่ผ่านการคัดสรร โครงการหนังสือติดดาว

หนังสือติดดาว

รีวิว....

Share this page

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print