การพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2561

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2561
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 3 ราย

     ลำดับ

        ประเภทสมาชิก

                   ชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์

        1

              สามัญ

สำนักพิมพ์ เสริมวิทย์

        2

              สามัญ

บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

        3

              สามัญ

บริษัท ออนเชลฟ์ จำกัด