รายงานผลการสำรวจผู้มาเข้าร่วมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่22

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ยหนังสือแห่งประเทศไทยได้มีกํารจัดงานหนังสือต่างๆ หลายครั้งในแต่ละปี จึงมีควํามต้องการที่จะจัดทำการสำรวจเพื่อวัดถึงความพึีงพอใจของงานรวมถึงเก็บข้อมูลคนมาร่วมงานเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมอื่นๆต่อไป โดยวิจัยใน
ครั้งนี้มีจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เก็บข้อมูลพื้นฐานของผู้อ่านหนังสือและผู้ที่มาร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45
2. วัดความพึงพอใจในด้านต่างๆของผู้ที่มาที่งานต่องานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45
3. สอบถามถึงข้อเสนอแนะต่องานและผู้จัดงาน (หากมี)

สามารถดาวน์โหลดได้ที่