อนาคตสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ กับการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ วาระปี 2560-2562

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 พร้อมเลือกตั้งนายกและกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ วาระปี 2560-2562 ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี จรัญ หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เป็นประธานการประชุม

ช่วงแรกของการประชุมได้มีการรับรองการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 รวมไปถึงการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ซึ่งได้พยายามผลักดันงานต่างๆ มากมาย อาทิ การขยายงานแสดงหนังสือภูมิภาคในพื้นที่ที่มีศักยภาพ, เพิ่มงานแสดงหนังสือในเทศกาลและวาระพิเศษต่างๆ , การจัดทำตลาดหนังสือออนไลน์ (365 Bookfair), งาน Book Fair ต่างประเทศ พร้อมทั้งการสร้างโอกาสในการขายลิขสิทธิ์ให้สมาชิก, การจัดทำฐานข้อมูลหนังสือในเว็บไซต์ Thaibooklibrary เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นรายการหนังสือ, การจัดทำข้อมูลสถิติและงานวิจัย, งานมาตรฐานวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์, การสร้างวัฒนธรรมการอ่าน, การเปลี่ยนค่านิยมในการบริจาคหนังสือมาเป็นการซื้อหนังสือบริจาค (โครงการ ๑ อ่าน ล้านตื่น)

นอกจากนี้ยังมีการรายงานรายรับ-รายจ่ายและบัญชีงบดุลประจำปี 2559 พร้อมกับแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยในช่วงท้ายยังเปิดโอกาสให้สมาชิกที่มีข้อสงสัยได้สอบถามและตรวจสอบความถูกต้องต่างๆ ด้วย

หลังจากนั้นก็มาถึงวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกและกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย วาระปี 2560-2562 โดยเริ่มแรกคณะกรรมการเลือกตั้งได้ชี้แจงถึงวิธีสรรหาและการคัดกรองรายชื่อ ตลอดจนคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกและกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จากนั้นได้มีการชี้แจงถึงหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง วิธีกากบาทบัตรเลือกตั้ง และกรณีบัตรเสีย ให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้รับฟังด้วย ก่อนจะเปิดโอกาสให้ผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ทั้ง 10 ท่าน แสดงวิสัยทัศน์ท่านละ 3 นาที และผู้สมัครตำแหน่งนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ อีก 2 ท่าน แสดงวิสัยทัศน์ท่านละ 10 นาที

ส่วนในช่วงบ่ายได้มีการเปิดคูหาเพื่อลงคะแนนตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งที่ได้จัดสรรไว้ ภายหลังการนับคะแนน ในตำแหน่งนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ผลปรากฏว่า

ผู้สมัครหมายเลข 1 คุณรุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ จากบริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด ได้ 101 คะแนน

ผู้สมัครหมายเลข 2 คุณสุชาดา สหัสกุล จากบริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้ 155 คะแนน

คุณสุชาดา ผู้สมัครหมายเลข 2 จึงได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ คนใหม่ ถือเป็นนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ลำดับที่ 13 ตั้งแต่มีการก่อตั้งสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ มา

ส่วนตำแหน่งกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ 9 ตำแหน่ง ผลปรากฏว่า

ผู้สมัครหมายเลข 1 คุณคธาวุฒิ เกนุ้ย จากบริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด ได้ 177 คะแนน

ผู้สมัครหมายเลข 2 คุณจงรักษ์ ชัชวาลธนสาร จากบริษัท อนิเมท กรุ๊ป จำกัด ได้ 178 คะแนน

ผู้สมัครหมายเลข 3 คุณเดือนนภา สุรามิตร จากบริษัท แอร์โรว์ มัลติมีเดีย จำกัด ได้ 177 คะแนน

ผู้สมัครหมายเลข 4 คุณทิพย์สุดา สินชวาลวัฒน์ จากบริษัท บุ๊คส์เมคเกอร์ จำกัด ได้ 188 คะแนน

ผู้สมัครหมายเลข 5 คุณนิวัต พุทธประสาท จากอัลเธอเนทีฟ ไรเตอร์ ได้ 175 คะแนน

ผู้สมัครหมายเลข 6 คุณปัณณธร ไชยบุญเรือง จากบริษัท ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด ได้ 184 คะแนน

ผู้สมัครหมายเลข 7 คุณเรืองเดช จันทรคีรี จากบริษัท วงวรรณ จำกัด ได้ 123 คะแนน

ผู้สมัครหมายเลข 8 คุณศักดิ์ชัย วิจัยธรรมฤทธิ์ จากบริษัท ต้นมะนาวพับลิชชิ่ง จำกัด ได้ 148 คะแนน

ผู้สมัครหมายเลข 9 คุณสุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ จากบริษัท ลายเส้น พับบลิชชิ่ง จำกัด ได้ 173 คะแนน

ผู้สมัครหมายเลข 10 คุณสุวิช รุ่งวัฒนไพบูลย์ จากศูนย์ส่งเสริมรักการอ่าน ได้ 190 คะแนน

ผู้สมัครหมายเลข 1-6 และผู้สมัครหมายเลข 8-10 จึงได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย วาระปี 2560-2562

ภายหลังคณะกรรมการเลือกตั้งได้รับรองและประกาศผลการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ชุดใหม่จึงได้ถ่ายภาพร่วมกัน ก่อนที่จะปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 อีกทั้งการเลือกตั้งนายกและกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ วาระปี 2560-2562 อย่างเป็นทางการ