เผยรายชื่อ คณะกรรมการการคัดเลือกและตัดสินรางวัลซีไรต์ปี 2560

ปี 2560 นี้ มีงานวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ส่งชิงรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) จำนวนทั้งหมด 57 เล่ม โดยผลงานเรื่องสั้นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. เป็นผลงานภาษาไทย ของนักเขียนสัญชาติไทย
 2. เป็นผลงานริเริ่มของผู้เขียนเอง มิใช่งานแปลหรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น
 3. ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด
 4. เป็นผลงานรวมเรื่องสั้นที่เผยแพร่เป็นครั้งแรกย้อนไปไม่เกิน 3 ปี ภายในวันสิ้นกำหนดส่งงาน ทั้งนี้ต้องมีเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)ด้วย
 5. เป็นรวมเรื่องสั้นจำนวนไม่ต่ำกว่า 8 เรื่อง และจะต้องมีผลงานที่ไม่เคยรวมเล่มมาก่อนอย่างน้อย 70 %
 6. ผลงานวรรณกรรมที่เคยได้รับรางวัลอื่นใดมาแล้ว สามารถส่งเข้ารับการพิจารณาอีกได้

โดยมีการประกาศรายชื่อคณะกรรมการการคัดเลือกและตัดสินรางวัลซีไรต์ปี 2560 ออกมาแล้วดังนี้

กรรมการคัดเลือก

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล บุณยทัต
 2. นายอภิรักษ์ ชัยปัญหา
 3. ดร.พรธาดา สุวัธนวณิช
 4. ดร.รัญวรัชญ์ พูลศรี
 5. นายนิรันศักดิ์ บุญจันทร์
 6. นายสัจภูมิ ละออ
 7. นายนิกร เภรีกุล (คามิน คมนีย์)

กรรมการตัดสิน

 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี
 2. รองศาสตราจารย์ ดร. ธัญญา สังขพันธานนท์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ ไตลังคะ
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร
 5. นางกนกวลี กันไทยราษฎร์
 6. นายเฉลิมศักดิ์ แหงมงาม
 7. ประธานรอบคัดเลือก