ยืนหยัดสู่ยั่งยืน! สนพ.หมอชาวบ้าน

เสกสรร เรืองมนัสสุทธิ ผู้จัดการดูแลโครงการสำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน กล่าวถึงความคาดหวังต่อนายกและกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยชุดใหม่ วาระปี 2560-2562 ในส่วนคุณสมบัติของผู้จะเข้ามารับหน้าที่ต่อจากคณะกรรมการชุดเดิม ต้องมีวิสัยทัศน์สู่กระบวนการทำงาน “ตอนนี้ภาวะหนังสือ สิ่งพิมพ์มันดาวน์ลง เราจะทำอย่างไรถึงจะให้สำนักพิมพ์ ให้สมาชิกอยู่ได้ ตอนนี้ให้อยู่รอดก่อนและต่อมาก็ยั่งยืน”

ประเด็นที่ให้คณะกรรมการชุดใหม่ตระหนักคือเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อนสมาชิก เสกสรรขยายภาพสำนักพิมพ์ที่ลดจำนวนพื้นที่ลงในงานต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวโน้มว่าสื่อสิ่งพิมพ์ลำบาก ฉะนั้น ผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกและกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ วาระปี 2560–2562 มารับภาระหน้านี้ก็ต้องเข้ามาจัดการให้ได้อย่างไร ต้องต่อรองในเรื่องต่างๆ ให้การช่วยเหลือสมาชิกอย่างเต็มที่

ขณะที่บทบาทต่อภาคสังคม ฝากเป็นโจทย์ว่าสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จะทำโครงการร่วมกับสมาชิกอย่างไรให้เกิดพลังขับเคลื่อนสังคมแห่งการอ่านอย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตาม เป็นหน้าที่ของแต่ละสำนักพิมพ์ที่จะต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ “สิ่งพิมพ์ต้องปรับตัวหลายๆ อย่าง นิตยสารดังๆ ก็ถดถอยไปเยอะ เราพยายามหาช่องทางหลายๆ วิธี พยุงสื่อหนังสือของหมอชาวบ้าน คือเราเป็นสื่อที่เน้นให้ความรู้ในการดูแลตัวเอง สุขภาพทุกคนต้องดูแลตัวเอง คนทุกคนก็จะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพ ฉะนั้น หนังสือสุขภาพก็จำเป็น หมอชาวบ้านยังเห็นช่องทางตรงนี้อยู่ ทุกคนรักตัวเอง รักสุขภาพ เราจึงยังสามารถอยู่ในสังคมได้ หมอชาวบ้านจะเน้นเรื่องของการดูแลตัวเอง การดูแลสุขภาพ มันเกี่ยวข้องกับผู้อ่านโดยตรง เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้อ่านโดยตรง ตรงนี้ของเราจะไม่เหมือนสื่อนิตยสารอื่นที่อยู่ได้ด้วยโฆษณา พอโฆษณาตกก็อยู่ไม่ได้ แต่ของหมอชาวบ้านตอนนี้ยังคงอยู่ได้เพราะว่ามีสมาชิกผู้อ่านที่เหนียวแน่น มีสมาชิกผู้อ่านที่รักตัวเอง ดูแลตัวเองอยู่เหนียวแน่น”

ท้ายที่สุด คนวงการสิ่งพิมพ์ต้องร่วมกันเคลื่อนสำนึกการอ่าน โดยมีองค์กรกลางอย่างสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ สนับสนุนให้แต่ละสำนักพิมพ์อยู่รอดในธุรกิจและเกิดความยั่งยืนในอนาคต