การพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2561

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2561
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 4 ราย

 

ลำดับ

ประเภทสมาชิก

             ชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์

1

           สามัญ

บริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จำกัด

        2

           สามัญ

สีสัน คล้าว

        3

           สมทบ

บริษัท ยามากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด

        4

           สมทบ

บริษัท นินิเวเกมส์ จำกัด