TK park ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Workshop ในหัวข้อ “Librarian Space ตอน สื่อสร้างสรรค์จากกระดาษ”

อุทยานการเรียนรู้ TK park ชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม Workshop “Librarian Space ตอน สื่อสร้างสรรค์จากกระดาษ” โดยเรียนรู้การผลิตสื่อสร้างสรรค์จากกระดาษกับอาจารย์ชุลีกร เลิศประเสริฐ (ครูเอื้อ) จากวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และเจ้าของเพจสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย