PUBAT เข้าหารือกับศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย โดย คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ และคุณบุญเสริม สัมนาวงศ์, คุณคมพิชญ์ พนาสุภน กรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เข้าหารือกับศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร กรรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร และที่ปรึกษาสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ณ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานอธิการบดี เพื่อดึงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง – Kmitl (สจล.) ร่วมสร้างนิสัยการอ่านผ่านแพลทฟอร์ม “No กองดอง” ทำ Challenge โดยใช้นวัตกรรมยกระดับ​ในการสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืน พร้อมเปิดตัวในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25 (Book Expo Thailand 2020) ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 11 ตุลาคม 2563 รวม 12 วัน เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี