นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ที่ 1/2564 

เรื่อง       คำประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

       สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยคำนึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ นักอ่าน และภาคีเครือข่ายอุตสาหกรรมหนังสือ จะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่าน และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ทางสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จึงได้กำหนดนโยบาย “คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล” ของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ มีสาระสำคัญดังนี้

  1. การแต่งตั้งคณะทำงานจัดการวางระบบบริหาร และบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม และอยู่ ภายใต้กฎระเบียบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA (Personal Data Protection Act) 
  2. แต่งตั้งให้เลขาธิการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) โดยให้ดำรงตำแหน่งตามวาระของคณะกรรมการในชุดนั้นๆ 
  3. แต่งให้ผู้จัดการสมาคมผู้จัดพิมพ์ เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Processor) 
  4. การแต่งตั้ง และกำหนดบทบาท และหน้าที่ของผู้ควบคุม (Controller) ผู้ประมวลผล (Processor)  5
  5. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc