รายนามอดีตนายกสมาคม

รายนามอดีตนายกสมาคม

รายนามนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2508 – 2519 นายกำธร สถิรกุล องค์การค้าคุรุสภา
พ.ศ. 2519 – 2525 ม.ล.มานิจ ชุมสาย สำนักพิมพ์เฉลิมนิจ
พ.ศ. 2525 นายธรรมนูญ เรืองศิลป์ สำนักพิมพ์เรืองศิลป์
พ.ศ. 2526 นางนงเยาว์ ทวีวัฒนสาร สำนักพิมพ์รวมสาส์น
พ.ศ. 2528 ม.ล.มานิจ ชุมสาย กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งและได้แก้กฎของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ให้นายกสมาคมฯ อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี
พ.ศ. 2530 นายวิริยะ สิริสิงห สำนักพิมพ์ชมรมเด็กมีการแก้กฎใหม่ให้ผู้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมฯ อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี แต่ไม่เกิน 2 สมัย คือ 4 ปี
พ.ศ. 2533-2535 นายสมหมาย สีมากุล แห่งศูนย์หนังสือกรุงเทพฯ แต่บริหารงานในวาระที่ 2 เพียง 1 ปีก็ขอลาออก กรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จึงมอบหมายให้นายวิริยะ สิริสิงห ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมฯ จนกระทั่ง พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2539 – 2542 นางนิดดา หงษ์วิวัฒน์ บริษัท สำนักพิมพ์แสงแดด จำกัด
พ.ศ. 2543 – มิถุนายน 2546 นางสุวดี จงสถิตย์วัฒนา บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด (เปลี่ยนระเบียบสมาคมฯ ให้ครบวาระในเดือนมิถุนายน)
กรกฎาคม 2546 – มิถุนายน 2550 นายธนะชัย สันติชัยกูล บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2550 – มิถุนายน 2554 นางริสรวล อร่ามเจริญ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
กรกฎาคม 2554 – มิถุนายน 2556 นายวรพันธ์ โลกิตสถาพร บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด
กรกฎาคม 2556 – มิถุนายน 2560 นายจรัญ หอมเทียนทอง บริษัท สำนักพิมพ์ แสงดาว จำกัด
กรกฎาคม 2560 – มิถุนายน 2562 นางสุชาดา สหัสกุล บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
กรกฎาคม 2562 – มิถุนายน 2564 นางสาวโชนรังสี  เฉลิมชัยกิจ บริษัท บุ๊คไทม์ จำกัด
กันยายน 2564 – ปัจจุบัน นางสาวทิพย์สุดา สินชวาลวัฒน์ บริษัท บุ๊คส์เมคเกอร์ จำกัด

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc