รายนามอดีตนายกสมาคม

รายนามอดีตนายกสมาคม

รายนามนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2508 – 2519 นายกำธร สถิรกุล องค์การค้าคุรุสภา
พ.ศ. 2519 – 2525 ม.ล.มานิจ ชุมสาย สำนักพิมพ์เฉลิมนิจ
พ.ศ. 2525 นายธรรมนูญ เรืองศิลป์ สำนักพิมพ์เรืองศิลป์
พ.ศ. 2526 นางนงเยาว์ ทวีวัฒนสาร สำนักพิมพ์รวมสาส์น
พ.ศ. 2528 ม.ล.มานิจ ชุมสาย กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งและได้แก้กฎของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ให้นายกสมาคมฯ อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี
พ.ศ. 2530 นายวิริยะ สิริสิงห สำนักพิมพ์ชมรมเด็กมีการแก้กฎใหม่ให้ผู้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมฯ อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี แต่ไม่เกิน 2 สมัย คือ 4 ปี
พ.ศ. 2533-2535 นายสมหมาย สีมากุล แห่งศูนย์หนังสือกรุงเทพฯ แต่บริหารงานในวาระที่ 2 เพียง 1 ปีก็ขอลาออก กรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จึงมอบหมายให้นายวิริยะ สิริสิงห ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมฯ จนกระทั่ง พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2539 – 2542 นางนิดดา หงษ์วิวัฒน์ บริษัท สำนักพิมพ์แสงแดด จำกัด
พ.ศ. 2543 – มิถุนายน 2546 นางสุวดี จงสถิตย์วัฒนา บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด (เปลี่ยนระเบียบสมาคมฯ ให้ครบวาระในเดือนมิถุนายน)
กรกฎาคม 2546 – มิถุนายน 2550 นายธนะชัย สันติชัยกูล บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2550 – มิถุนายน 2554 นางริสรวล อร่ามเจริญ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
กรกฎาคม 2554 – มิถุนายน 2556 นายวรพันธ์ โลกิตสถาพร บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด
กรกฎาคม 2556 – มิถุนายน 2560 นายจรัญ หอมเทียนทอง บริษัท สำนักพิมพ์ แสงดาว จำกัด
กรกฎาคม 2560 – มิถุนายน 2562 นางสุชาดา สหัสกุล บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
กรกฏาคม 2562 – ปัจจุบัน นางสาวโชนรังสี  เฉลิมชัยกิจ บริษัท บุ๊คไทม์ จำกัด