สมาชิก

ข้อมูลสำหรับสมาชิก

ขอเชิญสมาชิกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DITP ONE ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DITP ONE แอปเดียวที่รวบรวมบริการดิจิทัลด้านการค้าระหว่างประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยแอปพลิเคชัน DITP ONE มีบริการ 15 รายการ ดังนี้ สมัครกิจกรรมของกรม โดยติดตามสถานะผ่าน DITP DRIVE สนทนากับน้องใส่ใจ (Chatbot กรม) และสนทนากับเจ้าหน้าที่ 1169 สถิติการค้าระหว่างประเทศ ติดตามสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ โดยฑูตพาณิชย์ ศึกษาขั้นตอนการส่งออก (OSEC) ตลาด B2B Marketplace (Thaitrade.com) สมัครรางวัล/ตราสัญลักษณ์ สมัครสมาชิกกรม (DITP Member) วิเคราะห์โอกาสทางการค้าด้วย DITP Business AI สมัครเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active ลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้านานาชาติของกรม (Trade Fair Pre-registration) ข้อร้องเรียนและข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ (DITP Care) แนะนำกิจกรรมใหม่ๆ ที่เหมาะกับธุรกิจคุณ (Trade Analytics) เก็บรายชื่อผู้ติดต่อในงานแสดงสินค้าด้วยการสแกน QR […]

ขอเชิญสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ร่วมตอบแบบสอบถาม “ออกแบบอนาคต PUBAT รับมือความท้าทายใหม่ในโลกหนังสือ”

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการปฏิรูปแก้ไขระเบียบข้อบังคับสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ทั้งหมด 7 ท่านและที่ปรึกษาฝ่ายกฏหมาย 1 ท่าน โดยภารกิจหลักของคณะอนุกรรมการฯ คือการจัดทำระเบียบข้อบังคับฉบับใหม่และกฎระเบียบสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่พิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขระเบียบและข้อบังคับของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ฉบับปัจจุบัน (ปี 2559) เพื่อให้สอดคล้องเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมหนังสือและสังคมไทย และเพื่อให้การทำงานของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ตั้งมั่นอยู่บนหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม หลักความเป็นธรรม และหลักประสิทธิภาพ ในการนี้ แบบสอบถาม “ออกแบบอนาคต PUBAT รับมือความท้าทายใหม่ในโลกหนังสือ” จึงถูกจัดทำขึ้นโดย คณะอนุกรรมการปฏิรูประเบียบและข้อบังคับของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เพื่อเปิดรับฟังความเห็นของสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ความเห็นของทุกท่านจะเป็นประโยชน์ในการออกแบบระเบียบและข้อบังคับของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ฉบับใหม่อย่างยิ่ง เพราะสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เป็นสมบัติของสมาชิกทุกคน และถ้าพวกเราร่วมกันออกแบบการทำงานของสมาคม ให้เดินหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีธรรมาภิบาล จะช่วยเพิ่มพลังให้กับระบบนิเวศการเรียนรู้ของสังคมไทยได้อย่างมหาศาล ท่านสามารถอ่านระเบียบฯ ฉบับปัจจุบัน (ปี 2559) เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ วิจารณ์ และเสนอแก้ไขปรับปรุงในแบบสอบถามได้ที่ https://pubat.or.th/policy2559be/ ท่านสามารถเข้าร่วมตอบแบบสอบถามได้ทาง https://form.jotform.com/221662666263055 ผู้สนใจในองค์กรสมาชิกแต่ละแห่งสามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ทุกคน […]

PUBAT เปิดตัว “Junior and Young Publishers and Booksellers”

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้จัดพิมพ์ฯ ร่วมเปิดตัว โครงการ “Junior and Young Publishers and Booksellers” ในงานมหกรรมหนังสือครั้งที่ 25 เพื่อสร้างผู้นำอุตสาหกรรมหนังสือรุ่นใหม่ ในการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ

ร้านหนังสือออนไลน์ กับ พรบ. “ตลาดแบบตรง” (พรบ. ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545)

ตามพระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา3ถือว่าการขายสินค้า ออนไลน์เป็น “ตลาดแบบตรง” ซึ่งหมายความว่า การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูล เพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภค(มีตะกร้า ซื้อขาย รับเงินค่าซื้อขายสินค้า และบริการ)ซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทาง และมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพื่อซื้อสินค้า หรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc