คณะที่ปรึกษา

คณะที่ปรึกษา

1. นายกฤษฎางค์ นุตจรัสทนายความและที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
2. นายวรชัย จงพิพัฒนสุขบริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
3. นายปฐม  อินทโรดมสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
4. นางสุดรัก ชัมพุนท์พงศ์บริษัท บีทูเอส จำกัด
5. ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
6. นายอาทร เตชะธาดาบริษัท สำนักพิมพ์ ประพันธ์สาส์น จำกัด
7. นายปัณณธร ไชยบุญเรืองบริษัท ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc