สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

Link สำหรับ Download เอกสารเกี่ยวกับสมาชิก

download รายละเอียดการสมัครสมาชิก (pdf)

download ใบสมัครสมาชิกใหม่ 2566 (pdf)

download ใบต่ออายุสมาชิกปี 2566 (pdf)  


 

ใครเป็นสมาชิกได้บ้าง?

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ มีสมาชิก 2 ประเภทคือ สมาชิกสามัญ (มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ) และสมาชิกสมทบ (ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ) ซึ่งการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ แต่ละประเภท ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

สมาชิกสามัญ

 • เป็นสำนักพิมพ์ที่ดำเนินธุรกิจอย่างจริงจังในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มเป็นหลักและต่อเนื่อง
 • เป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือให้แก่สำนักพิมพ์ต่างๆ (Wholesaler/Distributor)
 • เป็นร้านหนังสือ หรือผู้จำหน่ายหนังสือ ซึ่งมีรายได้จากการขายหนังสือ และมีพื้นที่วางจำหน่ายหนังสืออย่างน้อย ร้อยละ 10 ของพื้นที่ขาย และมีสำนักพิมพ์เป็น supplier ส่งหนังสือมากกว่า 1 ราย
 • เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนพาณิชย์กับกระทรวงพาณิชย์
 • เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านหนังสือด้วยความสุจริต อย่างมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยเนื้อหาหรือภาพของหนังสือ
  ไม่ส่อเจตนา หรือเป็นการชักชวน หรือเป็นการส่งเสริม หรือเป็นการจูงใจ หรือแสดงออกในลักษณะลามกอนาจาร และ/หรือ กระทำการรุนแรง อันขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม
 • ไม่ต้องคำพิพากษาศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
  หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด ในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เท่านั้น

สมาชิกสมทบ

 • องค์กรที่ดำเนินธุรกิจหลักในการจัดพิมพ์วารสารและนิตยสารรายประจำ
 • องค์กรอื่นที่มีการจัดพิมพ์หนังสือ แต่มิได้ดำเนินธุรกิจหนังสือเป็นหลัก
 • องค์กรที่ดำเนินธุรกิจสื่อที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 • เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนพาณิชย์กับกระทรวงพาณิชย์
 • เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านวารสาร นิตยสาร หรือสื่อทางการศึกษาด้วยความสุจริต อย่างมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
  โดยเนื้อหาหรือภาพ ไม่ส่อเจตนา หรือเป็นการชักชวน หรือเป็นการส่งเสริม หรือเป็นการจูงใจ หรือแสดงออก
  ในลักษณะลามกอนาจาร และ/หรือ กระทำการรุนแรง อันขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี
  และวัฒนธรรมอันดีงาม
 • ไม่ต้องคำพิพากษาศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
  หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด ในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เท่านั้น

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

1. ตรวจสอบหลักฐาน

เอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครส่งมา ต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในเบื้องต้นหากไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จะไม่นำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสมาชิกใหม่

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาการสมัครสมาชิกใหม่

คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ โดยมีบันทึกรับรองการผ่านการพิจารณาเป็นเอกฉันท์

3. รับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ

คณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ให้การรับรองผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาในข้อ 2 โดยมติของคณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ที่รับรองต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3

 •  ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณาในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง เจ้าหน้าที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ แจ้งแก่ผู้สมัครเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุเหตุผลในกรณีที่ไม่ผ่านพิจารณาว่า ไม่ผ่านมติรับรองของที่ประชุมนั้นๆ” และถือเป็นการยุติ
 • ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอสมัครใหม่ได้

4. นำรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบหลักฐานประกาศทางเว็บไซต์ www.pubat.or.th ภายใน 15 วัน

      เพื่อให้สมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ กรณีมีสมาชิกร้องเรียนหรือโต้แย้ง เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือจรรยาบรรณในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของผู้สมัคร ให้ผู้ร้องเรียนทำเรื่องถึงสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุชื่อ-นามสกุลจริงของเจ้าขอสำนักพิมพ์ หรือบริษัทของผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน

หมายเหตุ

ตามข้อ 8.1.3 หมวด 2 หน้า 5 อธิบายคำว่า จรรยาบรรณในวิชาชีพ หมายถึง ผู้สมัครสมาชิกหรือสมาชิก จะต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่มีการจัดพิมพ์หนังสือหรือสื่อล่อแหลมต่อคุณธรรม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ไม่มีคดีความ หรือข้อพิพาท ที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ


 

สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ

1. ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมออกร้านจำหน่ายในการแสดงหนังสือ ดังนี้

 • งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ
 • งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ
 • งานเทศกาลหนังสือเด็ก
 • งานหนังสือภูมิภาค
 • งานอื่นๆ ในนามสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ

หมายเหตุ ในส่วนของการออกงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ และงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ คณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรบูธให้กับสมาชิกสามัญก่อน

2. ได้รับสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมต่างๆ กับสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ในราคาพิเศษสุดสำหรับสมาชิก

 • อบรมสัมมนาเกี่ยวกับวงการหนังสือธุรกิจสิ่งพิมพ์
 • โครงการอบรมต่างๆ
 • การไปทัศนศึกษา Book Fair ที่ต่างประเทศ

3. ได้รับสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์ทางสื่อของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ

 • pubat.or.th

4. ได้รับสิทธิ์ในการซื้อสินค้าต่างๆ จากสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ในราคาพิเศษ

5. อื่นๆ

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc