สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

Link สำหรับ Download เอกสารเกี่ยวกับสมาชิก

download รายละเอียดการสมัครสมาชิก (pdf)

download ใบสมัครสมาชิกใหม่ (pdf)

download ใบต่ออายุสมาชิกปี 2564 (pdf)  


 

ใครเป็นสมาชิกได้บ้าง?

สมาคมมีสมาชิก 2 ประเภทคือ สมาชิกสามัญ (มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ) และสมาชิกสมทบ (ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ) ซึ่งการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ แต่ละประเภท ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

สมาชิกสามัญ

 • เป็นสำนักพิมพ์ที่ดำเนินธุรกิจอย่างจริงจังในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มเป็นหลักและต่อเนื่อง
 • เป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือให้แก่สำนักพิมพ์ต่างๆ (Wholesaler/Distributor)
 • เป็นร้านหนังสือ หรือผู้จำหน่ายหนังสือ ซึ่งมีรายได้จากการขายหนังสือ และมีพื้นที่วางจำหน่ายหนังสืออย่างน้อย ร้อยละ 10 ของพื้นที่ขาย และมีสำนักพิมพ์เป็น supplier ส่งหนังสือมากกว่า 1 ราย
 • เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนพาณิชย์กับกระทรวงพาณิชย์
 • เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านหนังสือด้วยความสุจริต อย่างมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยเนื้อหาหรือภาพของหนังสือ
  ไม่ส่อเจตนา หรือเป็นการชักชวน หรือเป็นการส่งเสริม หรือเป็นการจูงใจ หรือแสดงออกในลักษณะลามกอนาจาร และ/หรือ กระทำการรุนแรง อันขัดต่อกฎหมาย ขนมธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม
 • ไม่ต้องคำพิพากษาศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
  หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด ในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เท่านั้น

สมาชิกสมทบ

 • องค์กรที่ดำเนินธุรกิจหลักในการจัดพิมพ์วารสารและนิตยสารรายประจำ
 • องค์กรอื่นที่มีการจัดพิมพ์หนังสือสือ แต่มิได้ดำเนินธุจกิจหนังสือเป็นหลัก
 • องค์กรที่ดำเนินธุรกิจสื่อที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 • เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนพาณิชย์กับกระทรวงพาณิชย์
 • เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านวารสาร นิตยสาร หรือสื่อทางการศึกษาด้วยความสุจริต อย่างมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
  โดยเนื้อหาหรือภาพ ไม่ส่อเจตนา หรือเป็นการชักชวน หรือเป็นการส่งเสริม หรือเป็นการจูงใจ หรือแสดงออก
  ในลักษณะลามกอนาจาร และ/หรือ กระทำการรุนแรง อันขัดต่อกฎหมาย ขนมธรรมเนียมประเพณี
  และวัฒนธรรมอันดีงาม
 • ไม่ต้องคำพิพากษาศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
  หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด ในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เท่านั้น

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

1. ตรวจสอบหลักฐาน

เอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครส่งมา ต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในเบื้องต้นหากไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่สมาคมผู้จักพิมพ์ฯ จะไม่นำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสมาชิกใหม่

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาการสมัครสมาชิกใหม่

คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ โดยมีบันทึกรับรองการผ่านการพิจารณาเป็นเอกฉันท์

3. รับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ

คณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ให้การรับรองผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาในข้อ 2 โดยมติของคณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ที่รับรองต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3

 •  ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณาในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง เจ้าหน้าที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ แจ้งแก่ผู้สมัครเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุเหตุผลในกรณีที่ไม่ผ่านพิจารณาว่า ไม่ผ่านมติรับรองของที่ประชุมนั้นๆ” และถือเป็นการยุติ
 • ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอสมัครใหม่ได้ หลังจากวันที่ยื่นครั้งแรกไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4. นำรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบหลักฐานประกาศทางเว็บไซต์ www.pubat.or.th ภายใน 15 วัน

      เพื่อให้สมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ กรณีมีสมาชิกร้องเรียนหรือโต้แย้ง เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือจรรยาบรรณในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของผู้สมัคร ให้ผู้ร้องเรียนทำเรื่องถึงสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุชื่อ-นามสกุลจริงของเจ้าขอสำนักพิมพ์ หรือบริษัทของผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน

หมายเหตุ

ตามข้อ 8.1.3 หมวด 2 หน้า 5 อธิบายคำว่า จรรยาบรรณในวิชาชีพ หมายถึง ผู้สมัครสมาชิกหรือสมาชิก จะต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่มีการจัดพิมพ์หนังสือหรือสื่อล่อแหลมต่อคุณธรรม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ไม่มีคดีความ หรือข้อพิพาท ที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ


 

สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ

1. ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมออกร้านจำหน่ายในการแสดงหนังสือ ดังนี้

 • งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ
 • งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ
 • งานเทศกาลหนังสือเด็ก
 • งานหนังสือภูมิภาค
 • งานอื่นๆ ในนามสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ

หมายเหตุ ในส่วนของการออกงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ และงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ คณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรบูธให้กับสมาชิกสามัญก่อน

2. ได้รับสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมต่างๆ กับสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ในราคาพิเศษสุดสำหรับสมาชิก

 • อบรมสัมมนาเกี่ยวกับวงการหนังสือธุรกิจสิ่งพิมพ์
 • โครงการอบต่างๆ
 • การไปทัศนศึกษา Book Fair ที่ต่างประเทศ

3. ได้รับสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์ทางสื่อของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ

 • pubat.or.th

4. ได้รับสิทธิ์ในการซื้อสินค้าต่างๆ จากสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ในราคาพิเศษ

5. อื่นๆ