ประวัติสมาคม

ประวัติสมาคมฯ

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยริเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 โดยบุคคลสำคัญในวงการศึกษา ได้แก่ นายอภัย จันทวิมล อธิบดีกรมสามัญศึกษา, ม.ล.มานิจ ชุมสาย แห่งองค์การยูเนสโก และนายกำธร สถิรกุล ผู้อำนวยการองค์การค้าของคุรุสภา ร่วมกับเอกชน มี นายจิตต์ แพร่พานิช เจ้าของสำนักพิมพ์แพร่พิทยา และนายชัย จิตติเดชารักษ์ เจ้าของสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่ มาร่วมก่อตั้งสมาคมขึ้น เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 จึงได้ จดทะเบียนสมาคมกับกองตำรวจสันติบาล ใช้ชื่อว่า “สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย” มีสำนักงานอยู่ที่อาคาร 9 ถนนราชดำเนิน (ภายในองค์การค้าคุรุสภา) จ.พระนคร มีนายกำธร สถิรกุล เป็นผู้เริ่มการฯ สำนัก และดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ คนแรก

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวงการหนังสือในประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 4 ประการ คือ

  1. ส่งเสริมการจัดพิมพ์หนังสือและจำหน่ายหนังสือที่ดี ไม่เป็นภัยต่อสังคม ให้ได้รับความนิยมแพร่หลาย และปรับปรุงมาตรฐาน คุณภาพ ตลอดจนการจัดรูปหนังสือให้ได้มาตรฐานตามสากลนิยม
  2. ส่งเสริมงานด้านการประพันธ์และงานด้านการแปล ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
  3. ก่อให้เกิดความสามัคคีในบรรดาสมาชิก ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และด้านสังคม
  4. ทำการติดต่อประสานงานกับสมาคมผู้จัดพิมพ์ และสมาคมผู้จำหน่ายหนังสือ สมาคมและสถาบันต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภายในและ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และส่งเสริมงานและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง