ประวัติสมาคม

ประวัติสมาคมฯ

(for English please scroll down)

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยริเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 โดยบุคคลสำคัญในวงการศึกษา ได้แก่ นายอภัย จันทวิมล อธิบดีกรมสามัญศึกษา, ม.ล.มานิจ ชุมสาย แห่งองค์การยูเนสโก และนายกำธร สถิรกุล ผู้อำนวยการองค์การค้าของคุรุสภา ร่วมกับเอกชน มี นายจิตต์ แพร่พานิช เจ้าของสำนักพิมพ์แพร่พิทยา และนายชัย จิตติเดชารักษ์ เจ้าของสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่ มาร่วมก่อตั้งสมาคมขึ้น เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 จึงได้ จดทะเบียนสมาคมกับกองตำรวจสันติบาล ใช้ชื่อว่า “สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย” มีสำนักงานอยู่ที่อาคาร 9 ถนนราชดำเนิน (ภายในองค์การค้าคุรุสภา) จ.พระนคร มีนายกำธร สถิรกุล เป็นผู้เริ่มการฯ สำนัก และดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ คนแรก

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวงการหนังสือในประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 4 ประการ คือ

  1. ส่งเสริมการจัดพิมพ์หนังสือและจำหน่ายหนังสือที่ดี ไม่เป็นภัยต่อสังคม ให้ได้รับความนิยมแพร่หลาย และปรับปรุงมาตรฐาน คุณภาพ ตลอดจนการจัดรูปหนังสือให้ได้มาตรฐานตามสากลนิยม
  2. ส่งเสริมงานด้านการประพันธ์และงานด้านการแปล ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
  3. ก่อให้เกิดความสามัคคีในบรรดาสมาชิก ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และด้านสังคม
  4. ทำการติดต่อประสานงานกับสมาคมผู้จัดพิมพ์ และสมาคมผู้จำหน่ายหนังสือ สมาคมและสถาบันต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภายในและ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และส่งเสริมงานและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง

The Publishers and Booksellers Association of Thailand (PUBAT) founded in 1959. The founding members were Mr. Apai Chantawimol – Director-General, Department of Education, M.L. Manij Choomsai from UNESCO,  and Mr. Kamjorn Sathirakul – Director of the Business organization of the Teacher’s Council. Mr. Jitt Praepanich of Praepittaya Press (Bangkok) and Mr. Chai Jittidecharak of Suriwong Book Center (Chiang Mai). The association registered in 1965 with Mr. Kamjorn Sathirakul as the first President. As of June 2019, the association has 425 members. 

PUBAT objectives are to encourage quality publishing, promote writing and translation, to create unity and support among members, as well as to build up networks and relationships with the international publishing community.

PUBAT has been actively promoting a reading culture. It annually organizes national book fair twice a year in Bangkok since the early 80s. It also hosts or participates in the provincial book fair in Chiang Mai, Hat Yai, Udon Thani, Khon Kean, and Ubon Ratchathani.

Internationally, PUBAT has been a member of the International Publishers Association since the 90s. It was the founding member of the ASEAN Book Publishers Association (ABPA) in 2005. PUBAT led the steering committee and helped the City of Bangkok become the UNESCO World Book Capital City designation in 2013. It also hosted the 30th International Publisher Congress in 2015.

The Executive Committee of PUBAT, including the President, is elected in the Annual General Meeting in June every second year for a two-year term. The current committee elected in June 2019, starts taking office in July of the same year.