รายนามที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

รายนามที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
วาระปี 2564 – 2566

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

องคมนตรี

ดร. สิริกร มณีรินทร์
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์

นางเมตตา อุทกะพันธุ์
บริษัท อมรินทร์พริ้นท์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
นายขรรค์ชัย บุนปาน
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

นางนิดดา หงษ์วิวัฒน์
บริษัท สำนักพิมพ์แสงแดด จำกัด
นางสุวดี จงสถิตย์วัฒนา
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
นายธนะชัย สันติชัยกูล
นางริสรวล  อร่ามเจริญ
บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด

นายวรพันธ์ โลกิตสถาพร
บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด
นางสุชาดา สหัสกุล
บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ
บริษัท บุ๊ค ไทม์ จำกัด

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc