รายนามที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

รายนามที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
วาระปี 2562 – 2564

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

องคมนตรี
ขรรค์ชัย บุนปาน
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ดร. สิริกร มณีรินทร์
เมตตา อุทกะพันธุ์
บริษัท อมรินทร์พริ้นท์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ตรัสวิน จิตติเดชารักษ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม
นิดดา หงษ์วิวัฒน์
บริษัท สำนักพิมพ์แสงแดด จำกัด
สุวดี จงสถิตย์วัฒนา
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ธนะชัย สันติชัยกูล
ริสรวล  อร่ามเจริญ
บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
วรพันธ์ โลกิตสถาพร
บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด
จรัญ หอมเทียนทอง
บริษัท สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด
สุชาดา สหัสกุล
บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc