คณะกรรมการชุดปัจจุบัน (2562-2564)

รายนามคณะกรรมการ
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
วาระปี 2562 – 2564

โชนรังสี  เฉลิมชัยกิจ
นายกสมาคมฯ
บริษัท บุ๊คไทม์ จำกัด

ฐาปนี  โปร่งรัศมี
อุปนายกฝ่ายในประเทศ 1

บริษัท บัณฑิตแนะแนว จำกัด

ดุจเดือน  เหตระกูล
อุปนายกฝ่ายในประเทศ 2

บริษัท สำนักพิมพ์แม่บ้าน จำกัด

กมลพชร  โทสินธิติ
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม

ศักดิ์ชัย  วิจัยธรรมฤทธิ์
เลขาธิการ

บริษัท ต้นมะนาว พับลิชชิ่ง จำกัด

สุรนิตย์  ชุมสาย ณ อยุธยา
รองเลขาธิการ

บริษัท อี.คิว. พลัส กรุ๊ป จำกัด

ต้องตา  ต่ายสกุลทิพย์
เหรัญญิก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์บุ๊คส์ ทู ยู

วศิน  เพิ่มทรัพย์
นายทะเบียน
บริษัท โปรวิชั่น จำกัด

เกศริน  เอนก
กรรมการ
บริษัท เอเชีย บุ๊คส จำกัด

คมพิชญ์  พนาสุภน
กรรมการ
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ปิยะพงษ์  ศิริสุทธานันท์
กรรมการ
บริษัท ซุปเปอร์โพซิซั่น จำกัด

ภาค  เส็งพานิช
กรรมการ
บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด

สุพจน์  รัตนาพันธุ์
กรรมการ
บริษัท สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด

อัครพล  วัฒนสิน
กรรมการ
บริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc