ร้านหนังสือออนไลน์ กับ พรบ. “ตลาดแบบตรง” (พรบ. ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545)

Online bookstore

สุพจน์ รัตนาพันธุ์
กรรมการ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

ตามพระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา3ถือว่าการขายสินค้า ออนไลน์เป็น “ตลาดแบบตรง” ซึ่งหมายความว่า การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูล เพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภค(มีตะกร้า ซื้อขาย รับเงินค่าซื้อขายสินค้า และบริการ)ซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทาง และมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพื่อซื้อสินค้า หรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

ในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ตามมาตรา 27ได้ห้ามมิให้ ผู้ใดประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เว้นแต่จะได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ตามพระราชบัญญัตินี้ นั่นหมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องดำเนินการ จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เท่านั้น จึงจะสามารถให้บริการซื้อขายหนังสือผ่านช่องทางร้านค้าออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง

ส่วน “บทลงโทษ”ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ผู้ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม จะมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 100,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่นอกจากนี้ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ยังได้มีการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องของการเตือนภัยแก่ผู้บริโภค ตามมาตรา 10(3)ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ที่กำหนดให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค “มีอำนาจหน้าที่ในการแจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า บริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียต่อสิทธิของผู้บริโภค โดยจะระบุชื่อสินค้าหรือบริการ หรือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจก็ได้

แนวทางปฏิบัติสำหรับ สำนักพิมพ์ ร้านหนังสือขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

แต่หลังจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศใช้ ได้มีประกาศ “กฎกระทรวง” กำหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.. 2561 ลงวันที่2พฤศจิกายน พ.. 2561โดยที่ร้านหนังสือออนไลน์ สำนักพิมพ์ สามารถนำประกาศกฎกระทรวง ฉบับนี้ไปใช้ เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ได้รับสิทธิยกเว้น “ธุรกิจตลาดแบบตรง” ตามรายละเอียด ดังนี้

1.การขายสินค้าหรือบริการของบุคคลธรรมดา ซึ่งมิได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกิน 1.8ล้านบาทต่อปี

2.การขายสินค้าหรือบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3.การขายสินค้าหรือบริการของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

4.การขายสินค้าหรือบริการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

ดังนั้น สำนักพิมพ์หรือร้านหนังสือออนไลน์ ที่ได้รับจดหมายแจ้งเตือนจาก สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ท่านสามารถใช้สิทธิยกเว้นตามประกาศเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับนี้ ตามข้อที่1และข้อที่2เรื่อง “การขายสินค้าหรือบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” แต่ต้องดำเนินการ สมัครสมาชิกและขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแจ้งและนำส่งเอกสารให้กับกองขายตรงและตลาดแบบตรงสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคและขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกฎหมายและคดี ส่วนขายตรงและตลาดแบบตรง โทรศัพท์ 021413420

การสมัครสมาชิกและขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ร้านหนังสือออนไลน์ สามารถดำเนินการ ตามวิธีการ การตรวจสอบรายละเอียด และขั้นตอนการขอหนังสือรับรองผ่านเว็บไซต์ ของ สสว.เพื่อนำไปใช้ประกอบการใช้สิทธิ์ยกเว้นตามประกาศ กฎกระทรวง ได้ดังนี้ 

วิธีการ รายละเอียดการสมัครเป็นสมาชิก สสว.

https://members.sme.go.th/newportal/

ตรวจสอบการลงทะเบียน ค้นหา หมายเลขสมาชิก สสว.

https://members.sme.go.th/newportal/res_member.aspx

กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือหมายเลขบัตรประชาชน

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

1.ตรวจสอบการลงทะเบียน ในระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ
2.ขอรหัสผ่าน โดยระบบจะทำการจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านให้ทางอีเมล์ที่ระบุไว้
3.ทำการLoginเข้าระบบตามข้อมูลที่ได้รับ เพื่อขอหนังสือรับรอง

ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(Office of the Consumer Protection Board)ได้มีการดำเนินการแจ้งข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง รวมถึงชื่อผู้ประกอบการที่ถูกดำเนินคดี ทั้งเรื่องการโฆษณาเป็นเท็จ การพิจารณาเยียวยาความเสียหาย หรือการละเมิดต่อผู้บริโภค ผ่านทางเว็บไซต์ ของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=376

การจดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=311

คู่มือการจดทะเบียน

https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=338

 เอกสารดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

https://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=339

ส่วนสมาชิก สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ท่านใด ที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสาร การจดแจ้ง และขอรับคำปรึกษา ได้ที่สายด่วน 1166สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)ได้ที่ ศูนย์ OSSโทรศัพท์02-2983000

Reference:

1.พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 (Direct Sales and Direct Marketing Act 2002)

2.พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.. 2550 

3.พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2560(Direct Sales and Direct Marketing Act 2017)

4.กฎกระทรวง การวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง2561(Ministerial Regulation Collateral Requirement for Direct Sales and Direct Marketing Business 2018)

5.กฎกระทรวง กำหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการ  โดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561(Ministerial Regulation For Product and Service Purchase On Electronic Commerce Platform, Considered not being direct Marketing 2018)

6.สมาคมการขายตรงไทย(Thai Direct Selling Association). Search from: http://www.tdsa.org/content/485/1/

7.สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคSearch from: https://www.ocpb.go.th/

8.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมSearch from:https://www.sme.go.th/th/?

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc