ขอเชิญสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ร่วมตอบแบบสอบถาม “ออกแบบอนาคต PUBAT รับมือความท้าทายใหม่ในโลกหนังสือ”

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการปฏิรูปแก้ไขระเบียบข้อบังคับสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ทั้งหมด 7 ท่านและที่ปรึกษาฝ่ายกฏหมาย 1 ท่าน โดยภารกิจหลักของคณะอนุกรรมการฯ คือการจัดทำระเบียบข้อบังคับฉบับใหม่และกฎระเบียบสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่พิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขระเบียบและข้อบังคับของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ฉบับปัจจุบัน (ปี 2559) เพื่อให้สอดคล้องเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมหนังสือและสังคมไทย และเพื่อให้การทำงานของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ตั้งมั่นอยู่บนหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม หลักความเป็นธรรม และหลักประสิทธิภาพ ในการนี้ แบบสอบถาม “ออกแบบอนาคต PUBAT รับมือความท้าทายใหม่ในโลกหนังสือ” จึงถูกจัดทำขึ้นโดย คณะอนุกรรมการปฏิรูประเบียบและข้อบังคับของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เพื่อเปิดรับฟังความเห็นของสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ความเห็นของทุกท่านจะเป็นประโยชน์ในการออกแบบระเบียบและข้อบังคับของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ฉบับใหม่อย่างยิ่ง เพราะสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เป็นสมบัติของสมาชิกทุกคน และถ้าพวกเราร่วมกันออกแบบการทำงานของสมาคม ให้เดินหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีธรรมาภิบาล จะช่วยเพิ่มพลังให้กับระบบนิเวศการเรียนรู้ของสังคมไทยได้อย่างมหาศาล ท่านสามารถอ่านระเบียบฯ ฉบับปัจจุบัน (ปี 2559) เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ วิจารณ์ และเสนอแก้ไขปรับปรุงในแบบสอบถามได้ที่ https://pubat.or.th/policy2559be/ ท่านสามารถเข้าร่วมตอบแบบสอบถามได้ทาง https://form.jotform.com/221662666263055 ผู้สนใจในองค์กรสมาชิกแต่ละแห่งสามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ทุกคน […]

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม “ออกแบบอนาคต PUBAT รับมือความท้าทายใหม่ในโลกหนังสือ”

“โลกหนังสือเต็มไปด้วยความท้าทายใหม่ๆ  สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ควรปรับตัวอย่างไรเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในอุตสาหกรรมหนังสือและสังคมไทย?” โจทย์ยากขนาดนี้ คิดกันคนเดียวคงไม่ไหว สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ในนามองค์กรภาคประชาสังคมที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการอ่านหนังสือให้เกิดขึ้นในสังคม จึงขอเชิญนักอ่าน ผู้ที่อยู่ในแวดวงหนังสือ และประชาชนทั่วไปที่มีไอเดียอยากเสนอ มาร่วมให้ข้อคิดคำแนะนำ เพื่อยกเครื่องสมาคมผู้จัดพิมพ์ ฯ ให้ทันโลก และทำหน้าที่เพื่อตอบโจทย์ของสังคมไทยได้อย่างเต็มที่! เชิญตอบแบบสอบถาม “ออกแบบอนาคต PUBAT รับมือความท้าทายใหม่ในโลกหนังสือ” ได้ทาง https://form.jotform.com/221662844556462 ท่านสามารถอ่านระเบียบฯ ฉบับปัจจุบัน (ปี 2559) ได้ที่ https://pubat.or.th/policy2559be/ เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ วิจารณ์ และเสนอแก้ไขปรับปรุงในแบบสอบถามอย่างเต็มที่ ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามกันได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม ศกนี้!

การเข้าพบรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือเรื่องนโยบายการอ่าน

เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 8.00 น. สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย นำโดย นางสาวทิพย์สุดา สินชวาลวัฒน์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ พร้อมด้วยนายจรัญ หอมเทียนทอง ที่ปรึกษาสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ นายสุวิช รุ่งวัฒไพบูลย์ อุปนายกฝ่ายในประเทศสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ นายถนัดวิทย์ โรจน์พจนรัตน์ เหรัญญิก นายธีรภัทร เจริญสุข นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน และนายมณฑล ประภากรเกียรติ กรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เข้าพบนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมด้านการอ่านและหนังสือของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังได้ร่วมหารือเกี่ยวกับประเด็นการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลหนังสือกรุงเทพมหานคร ตามนโยบาย 50 ย่าน 12 เทศกาล และการพัฒนาห้องสมุดเมือง ห้องสมุดชุมชน และห้องสมุดเคลื่อนที่ในเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร

1 2 3 18

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc