PUBAT จับมือศูนย์คุณธรรม เปิดตัวโครงการ My Moral

วันที่  1  ตุลาคม  2563  เวลา  13.00  น.PUBAT จับมือศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) เปิดตัว “My Moral โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน” ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้คุณธรรมในการพัฒนาเยาวชน โดยเฉพาะในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งได้คัดเลือกนิทานคุณธรรม เพื่อส่งเสริมการอ่านผ่านชุดสื่อ “โรงละครเล็กเด็กช่างอ่าน” สื่อผสมระหว่างการแสดงละครกับการอ่านหนังสือ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) กล่าวว่า การปลูกฝังคุณธรรมเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เนื่องจากเด็กวัยนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดย “My Moral โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน” เป็นโครงการที่คัดสรรนิทานภาพสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อช่วยส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรม ส่งผลให้เด็กเติบโตมาเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต

นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) กล่าวว่า “My Moral โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการอ่านหนังสือคุณภาพที่ผ่านการคัดสรร มีเนื้อหาส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็กวัย 3-6 ปี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก และกระตุ้นให้ผู้ปกครองสนใจในหนังสือภาพสำหรับเด็ก ซึ่งในอนาคตทางโครงการฯ จะขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมดำเนินการ อาทิ ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน), สำนักพิมพ์, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทย โดยหัวข้อการคัดสรรในปี 2020 คือ “Morals in New Normal คุณธรรมที่จำเป็นในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่” ซึ่งมีวิธีดำเนินการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ คัดสรรนิทานส่งเสริมคุณธรรมโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, ส่งต่อคุณธรรมให้เข้าถึงหัวใจเด็กผ่านสื่อชุด “โรงละครเล็กเด็กช่างอ่าน” และส่งต่อความรู้ให้ครูผู้ถ่ายทอดคุณธรรมผ่านงานสัมมนาอบรม