ขอเชิญชิงโล่รางวัลพานแว่นฟ้า

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เปิดโอกาสให้นักเขียนทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น
ได้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรม
ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
ชิงโล่รางวัลพานแว่นฟ้า ของประธานรัฐสภา
และเงินรางวัลรวม ๖๘๐,๐๐๐ บาท

เปิดรับผลงานเข้าประกวดฯ
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

โดย เรื่องสั้น ต้นฉบับผลงานต้องเป็นภาษาไทย
และพิมพ์ลงในกระดาษ เอ ๔ จำนวนไม่เกิน ๘ หน้า
หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวพิมพ์
ส่วน บทกวี สามารถส่งผลงานได้ทั้งการพิมพ์
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเขียนด้วยลายมือ
ในกรณีที่ผลงานเป็นบทกวีฉันทลักษณ์แบบแผน
กำหนดให้มีความยาว ๖ – ๑๒ บท
หากเป็นบทกวีรูปแบบอื่น
เช่น กลอนเปล่าหรือรูปแบบคำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่
ต้องมีความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ
โดยพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ลงในกระดาษ เอ ๔
ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวพิมพ์
หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง

ทั้งนี้ การพิจารณาตัดสินแบ่งเป็น ๓ รอบ
คือ รอบกลั่นกรอง (Longlist) รอบคัดเลือก (Shortlist)
และคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าตัดสินรอบสุดท้าย

โดยมีรางวัลทั้งประเภทเรื่องสั้น และบทกวี ดังนี้
๑. รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ ๑ รางวัล
ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา
และเงินรางวัล รางวัลละ ๖๐,๐๐๐ บาท
๒. รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทละ ๒ รางวัล
ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา
และเงินรางวัล รางวัลละ ๔๐,๐๐๐ บาท
๓. รางวัลชมเชย ประเภทละ ๑๐ รางวัล
ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภาและเงินรางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท

ผลงานที่ผ่านการพิจารณารอบกลั่นกรอง (Longlist) ทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีที่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา

ส่งผลงานเข้าประกวดทางไปรษณีย์ หรือส่งโดยตรงได้ที่
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เลขที่ ๑๑๑๑ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า”
หรือ ส่งผลงานรูปแบบไฟล์ PDF ได้ที่ อีเมล phan@parliament.go.th

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๔๙๒ – ๙๔
และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรางวัลพานแว่นฟ้าได้ที่ https://www.parliament.go.th/phan/
และ Facebook “รางวัลพานแว่นฟ้า”
รางวัลพานแว่นฟ้า