ประกาศผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวทิพย์สุดา  สินชวาลวัฒน์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานแถลงผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมภานุมาศ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ เป็นประธานกรรมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นกรรมการ และนางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เป็นกรรมการและเลขานุการ

การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นการประกวดหนังสือที่ตีพิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งในปีนี้มีผู้ประพันธ์ ผู้จัดพิมพ์ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมส่งหนังสือประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 369 เรื่อง จากสำนักพิมพ์กว่า 100 แห่ง แยกเป็นกลุ่มหนังสือต่างๆ ได้แก่ หนังสือสารคดี หนังสือนวนิยาย หนังสือกวีนิพนธ์ หนังสือรวมเรื่องสั้น หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี หนังสือการ์ตูน และ/หรือนิยายภาพ และหนังสือสวยงาม สำหรับผลการพิจารณาตัดสินหนังสือให้ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 มีหนังสือได้รับรางวัล 49 เรื่อง แยกเป็น รางวัลดีเด่น 11 เรื่อง รางวัลชมเชย 38 เรื่อง ดังต่อไปนี้

รางวัลดีเด่น จำนวน 11 เรื่อง แบ่งตามประเภทหนังสือ ได้แก่
หนังสือสารคดี ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

หนังสือสารคดี ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และชีวประวัติ เรื่อง ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออก : อิทธิพล คติความเชื่อ และความหมายสถาปัตยกรรม ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร

หนังสือสารคดี ด้านการท่องเที่ยว อาหาร ฯลฯ เรื่อง คู่มือนำชม ศิลปกรรมโบราณในอยุธยา ประพันธ์โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เมืองโบราณ ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด

หนังสือนวนิยาย เรื่อง รถไฟเที่ยวสุดท้ายจากพญาตองซู ประพันธ์โดย สุมาตร ภูลายยาว จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์บ้านแม่น้ำ

หนังสือกวีนิพนธ์ เรื่อง ความเจ็บปวดบนลวดลาย ประพันธ์โดย จักริน สร้อยสูงเนิน จัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยรังสิต

หนังสือรวมเรื่องสั้น เรื่อง ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ปี เรื่อง ตุ๊กตาของลูก ประพันธ์โดย ปรีดา ปัญญาจันทร์ จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านร่วมกับสถาบันราชานุกูล และ ธนาคารจิตอาสา

หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6 – 11 ปี

 • ประเภทบันเทิงคดี เรื่อง อยากให้ทุกสิ่งในโลกนี้มีชีวิต ประพันธ์โดย ติณณา ตริยานนท์ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ผีเสื้อเด็ก ๆ
 • ประเภทสารคดี เรื่อง เป็นคนไทยทั้งที ประพันธ์โดย อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย จัดพิมพ์โดย อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย (บ้านเรียนน้ำริน)

หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี

 • ประเภทบันเทิงคดี เรื่อง เฒ่าแสน ประพันธ์โดย ไพศาล ประหา จัดพิมพ์โดย บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด
 • ประเภทสารคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
 • ประเภทบทร้อยกรอง เรื่อง รวมบทร้อยกรอง ในวันที่ต้นหวังสะพรั่งบาน ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม

หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ

 • การ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
 • การ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
 • การ์ตูนปกิณกะเชิงสร้างสรรค์ ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

หนังสือสวยงาม

 • ประเภททั่วไป เรื่อง สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย ณรงค์ สุวรรณรงค์
 • ประเภทสำหรับเด็ก เรื่อง ใครนะสัตว์เลี้ยงแสนรัก ประพันธ์โดย กุลวรากร เอกอัครากุล จัดพิมพ์โดย บริษัท สำนักพิมพ์โลกหนังสือ จำกัด

รางวัลชมเชย จำนวน 38 เรื่อง แบ่งตามประเภทหนังสือ ได้แก่
หนังสือสารคดี ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มี 1 เรื่อง
1) รักก่อนกำเนิด เกิดก่อนกำหนด ประพันธ์โดย แพทย์หญิงดาริน จตุรภัทรพร และชิดชนก ชูช่วย จัดพิมพ์โดย SOOK Publishing

หนังสือสารคดี ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และชีวประวัติ มี 3 เรื่อง
1) นัยตำนานพระธาตุพนม ประพันธ์โดย ดร. ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี และ ดร. เพลิงสุริยเทพ รามางกูร ณ โคตะปุระ จัดพิมพ์โดย ดร. ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี
2) ราชบพิธมิตรธรรม FRIENDSHIP BEYOND TIME ประพันธ์โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี ; จัดพิมพ์โดย สาละพิมพการ
3) ส่องลายคราม : สืบหาจีนกรุงศรีฯ ประพันธ์โดย พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม

หนังสือสารคดี ด้านการท่องเที่ยว อาหาร ฯลฯ มี 3 เรื่อง
1) กว่าจะถึงคองโก ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย เกษศิรินทร์ ซิกเกิ้ล
2) ตามรอยสามก๊กจากจีนสู่บางกอก : กวนอู จากขุนพลสู่เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ประพันธ์โดย ปริวัฒน์ จันทร จัดพิมพ์โดย บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด (สำนักพิมพ์สารคดี)
3) ไม่ใช่ที่ของเรา ประพันธ์โดย แพท พาวเวอร์แพท จัดพิมพ์โดย amarin ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

หนังสือนวนิยาย มี 3 เรื่อง
1) เดฟั่น เรื่องเล่าของตระกูลคนเฆี่ยนเสือจากไทรบุรี ประพันธ์โดย ศิริวร แก้วกาญจน์ จัดพิมพ์โดย ผจญภัยสำนักพิมพ์
2) วินาทีไร้น้ำหนัก ประพันธ์โดย วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ จัดพิมพ์โดย บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
3) อโศกสาง ประพันธ์โดย ปราปต์ จัดพิมพ์โดย แพรวสำนักพิมพ์ ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

หนังสือกวีนิพนธ์ มี 3 เรื่อง
1) กวีนิพนธ์ไม่เคยตาย ประพันธ์และจัดพิมพ์ โดย อภิชาติ ดำดี
2) กวีวัจนะ บนเส้นทางที่ย่างก้าว ประพันธ์โดย สุปาณี พัดทอง จัดพิมพ์โดย Artbook
3) กวีนิพนธ์ ผลึกฝันรางวัลชีวิต ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร

หนังสือรวมเรื่องสั้น มี 3 เรื่อง
1) บ้านที่กลับไม่ได้ ประพันธ์โดย บุญเลิศ วิเศษปรีชา จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิกระจกเงา
2) เรื่องคุณเล่า ประพันธ์โดย จำลอง ฝั่งชลจิตร จัดพิมพ์โดย แมวบ้านสำนักพิมพ์
3) เสือเทพเจ้า ประพันธ์โดย อธิวัฒน์ พงษ์สุระ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์หยาดแสงรุ้ง

หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี มี 3 เรื่อง
1) ครอบครัวสัตว์โลก ประพันธ์โดย นานานัน จัดพิมพ์โดย บริษัท เอ็ดเท็ค ฟอร์ คิดส์ จำกัด
2) ความจำยาวของปู่ขี้ลืม ประพันธ์โดย สุภลักษณ์ พูนสินบูรณะกุล จัดพิมพ์โดย บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด
3) ชวนเพื่อนเล่นกลางทุ่ง ประพันธ์โดย ปรีดา ปัญญาจันทร์ จัดพิมพ์โดย บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด

หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี

 • ประเภทบันเทิงคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดที่สมควรได้รับรางวัล
 • ประเภทสารคดี มี 1 เรื่อง
  1) ความลับจากธรรมชาติ ประพันธ์โดย ณัฐชญา ปาละนันท์ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์อมรินทร์คิดส์

หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี

 • ประเภทบันเทิงคดี มี 3 เรื่อง
  1) เพราะความเศร้าของเราไม่เท่ากัน ประพันธ์โดย อกาลิน จัดพิมพ์โดย สปริงบุ๊กส์ ในเครือบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
  2) มามุดโลก ประพันธ์โดย สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา จัดพิมพ์โดย บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด
  3) ‘ไอโกะ’ แปลว่าความรัก ประพันธ์โดย ไอโกะ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ผีเสื้อ
 • ประเภทสารคดี มี 1 เรื่อง
  1) Home is Cool. โฮมสคูล คูลจริงป่าว? ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย ณราดา ดิษยบุตร
 • ประเภทบทร้อยกรอง มี 3 เรื่อง
  1) กวีนิพนธ์ มงคลชีวิต ประพันธ์โดย สัญญา รุจิมิตร จัดพิมพ์โดย นางเสียงพิณ เตมียสถิต
  2) ท่องไปในวันเวลา ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย อภิชาติ ดำดี
  3) รวมกวีนิพนธ์ เพลงรักจากตักแม่ ประพันธ์โดย วัชระ บุญทานัง จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เลิศวลี

หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ

 • ประเภททั่วไป มี 3 เรื่อง
  1) พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 10 รัชกาล ฉบับการ์ตูน ประพันธ์โดย เรืองศักดิ์ ดวงพลา จัดพิมพ์โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
  2) วันนี้คือวันตายของเจ้า ! HAVE A GOOD DIE ประพันธ์โดย PPONG จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์แซลมอน ในเครือบริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด
  3) วิ่ง…สู่ชีวิตใหม่ RUN FOR NEW LIFE ฉบับการ์ตูน ประพันธ์โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม เรืองศักดิ์ ดวงพลา และสุดใจ พรมเกิด จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านร่วมกับ แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา และแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ประเภทสำหรับเด็ก มี 2 เรื่อง
  1) ตำนานมหัศจรรย์ตะวันตก ประพันธ์โดย ณัฐชนัน โฆษิตาภรณ์ จัดพิมพ์โดย บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด 2) ผีเมียนมา ประพันธ์โดย ทองปราย สตูดิโอ จัดพิมพ์โดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
 • ประเภทปกิณกะเชิงสร้างสรรค์ ไม่มีหนังสือเรื่องใดที่สมควรได้รับรางวัล

หนังสือสวยงาม

 • ประเภททั่วไป มี 3 เรื่อง
  1) จดหมายเหตุงานสมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประพันธ์โดย นายแพทย์ณัฐ ไกรภัสสร์พงษ์ จัดพิมพ์โดย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
  2) ฤาษีดัดตน มรดกภูมิปัญญาจากบรรพชน ประพันธ์โดย ศรัณย์ ทองปาน ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เมืองโบราณ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด)
  3) วัดบุปผาราม ประพันธ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศกร ยิ้มสวัสดิ์ และ วีรยา บัวประดิษฐ์ จัดพิมพ์โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประเภทสำหรับเด็ก มี 3 เรื่อง
  1) ความจำยาวของปู่ขี้ลืม ประพันธ์โดย สุภลักษณ์ พูนสินบูรณะกุล จัดพิมพ์โดย บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด
  2) ชวนเพื่อนเล่นกลางทุ่ง ประพันธ์โดย ปรีดา ปัญญาจันทร์ จัดพิมพ์โดย บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
  3) เป็นคนไทยทั้งที ประพันธ์โดย อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย จัดพิมพ์โดย อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย (บ้านเรียนน้ำริน)

เครดิต: https://www.obec.go.th/archives/576512

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc