ผลการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ วาระปี 2566 – 2568

ตามที่สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย  ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566
พร้อมเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ วาระปี  2566 – 2568 ตามข้อบังคับสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ
ฉบับปี พ.ศ. 2559 ข้อ 34 เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง MR 208 – 209 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ใคร่ขอเรียนแจ้งผลการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ
วาระปี 2566 – 2568 ดังนี้

 1. นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ  ได้แก่  หมายเลข  2  นายสุวิช รุ่งวัฒนไพบูลย์
 2. กรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จำนวน 9 ท่าน ได้แก่
 • หมายเลข 1     นายจักรกฤต      โยมพยอม
 • หมายเลข 2     นายฐิตภัทร       คชรัตน์
 • หมายเลข 4     นายณัฎฐ์ธรณ์    ทวีมงคลสวัสดิ์
 • หมายเลข 5     นายณัฐกร         วุฒิชัยพรกุล
 • หมายเลข 6     นางสาวดวงพร   สุทธิสมบูรณ์
 • หมายเลข 10   นายธีรนัย          โสตถิปิณฑะ
 • หมายเลข 11   นางพัทธนันท์     ภัทรบูชา
 • หมายเลข 12   นายพันฤทธิ์       เตชะธาดา
 • หมายเลข 15   นายอนรรฆ        พิทักษ์ธานิน

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc