My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน

My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ร่วมกันทำการคัดสรรหนังสือภาพสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องหลักคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยการคัดสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ส่งรายชื่อหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกให้ภาคีเครื่อข่าย ร้านหนังสือ ช่วยกันประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการรับรู้สู่สาธารณะ อีกทั้งสมาคมฯยังได้ดำเนินการส่งรายชื่อหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกไปที่ สำนักวิชาการและมาตราฐานการศึกษา กระทรวงศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในรายการหนังสือแนะนำสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อสถานศึกษาและผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กต่อไป

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ วางแผนต่อยอดโครงการ My Morals ให้เป็นโครงการส่งเสริมการอ่าน โดยวางแผนทำกิจกรรมเล่านิทานโดยนำนิทานที่ได้รับการคัดเลือกไปเล่าผ่านสื่อละครโรงเล็กในพื้นที่ต่างๆ ทั้งโรงเรียนและชุมชนต้นแบบ โดยจะขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมกับทาง กระทรวงศึกษา เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทยรักอ่านอ่านตั้งแต่เด็ก วางรากฐานการของอุตสาหกรรมหนังสือของเราให้มั่นคงต่อไป

ประกาศรายชื่อหนังสือที่ได้รับคัดสรร

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc