การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และการเลือกตั้งคณะกรรมการ วาระปี 2564 – 2566

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ โดยเลขาธิการ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และการเลือกตั้งคณะกรรมการ วาระปี 2564 – 2566 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 โดย นายกและกรรมการดำเนินการตามวาระดังนี้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบ Zoom มีสมาชิกสามัญลงทะเบียนเข้าร่วม 142 ราย จากสมาชิกสามัญ 396 ราย

1. ลงมติรับรองการประชุมใหญ่และการเลือกตั้งแบบออนไลน์

2. แถลงผลงานและงบแสดงฐานะการเงินของสมาคมฯ ในวาระปี พ.ศ.2562-2564

3. รับรองรายงานการประชุมใหญ่ฯ ปี 2563 และรับรองแต่งตั้งสำนักงานบัญชี

4. อื่นๆ

ลำดับถัดไป คณะกรรมการการเลืองตั้ง ดำเนินการการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ วาระปี 2564 – 2566 ด้วยระบบออนไลน์ตามมติที่ประชุมกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ขอขอบคุณสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีนี้ และเลือกตั้งรับรองคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ ทำให้การประชุมบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ และขอขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกท่านเป็นอย่างสูงในการนี้ ขอแสดงความยินดีกับคุณทิพย์สุดา สินชวาลวัฒน์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ และคณะกรรมการชุดใหม่ทุกคน

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc