Congratulation to KUALA LUMPUR

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับเมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสได้รับเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลกในปี 2563 จาก UNESCO โดยจะเริ่มในวันที่ 23 เมษายนนี้ ซึ่งเป็นวันหนังสือและวันลิขสิทธิ์โลก ไปจนถึงวันที่ 22 เมษายน 2564

เมืองหนังสือโลก หรือ World Book Capital เป็นตำแหน่งที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO คัดเลือกให้แก่เมืองต่างๆ ในแต่ละปี จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านและพัฒนาการศึกษาของประชาชนในเมืองนั้นๆ โดยพิจารณาจากแผนกิจกรรมที่จะจัดตลอดปี กรุงเทพมหานครได้เป็นเมืองหนังสือโลกเมื่อปี 2556

Congratulations to Kuala Lumpur, UNESCO’s World Book Capital 2020! We wish you all the best throughout the year. Let’s read together!