ประชุมมหารือแนวทางการดำเนินการส่งเสริมการอ่านออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

• เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2407 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ
• นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคม และนางสาวฐาปนี โปร่งรัศมี อุปนายกฝ่ายในประเทศ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT)• ร่วมประชุมหารือกับคณะอนุกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
• นำเสนอแนวทางการส่งเสริมการอ่านช่องทางออนไลน์ผ่าน www.ThaiBookFair.com ในรูปแบบ Online Book Market ศูนย์รวมหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 24 ชั่วโมง
• พร้อมเสนอมาตรการเยียวยาอุตสาหกรรมหนังสือที่รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) ต่อภาครัฐที่เกี่ยวข้อง