ข้อมูลประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

ข้อมูลประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

ไฟล์เอกสาร

1. สไลด์การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
2. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
3. การเดินทางของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ก.ค. 62 – ส.ค. 63 (รายงานฉบับย่อ)
4. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 (รายงานฉบับเต็ม)

ไฟล์วิดิโอ

5. วิดิโอ การเดินทางของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ก.ค. 62 – ส.ค. 63

6. วิดิโอ ทิศทางในอนาคตของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ และวงการหนังสือ

7. วิดิโอ บรรยายพิเศษ เรื่อง การอ่านกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจ
โดย คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

8. วิดิโอ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ภาพบรรยากาศ